ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า
พระวรสารของวันอาทิตย์ เทศกาลมหาพรต

สาส์นของ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 โอกาสรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ประจำปี ค.ศ. 2010

พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต

ความหมายของเทศกาลมหาพรต

สัญลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรต

ประวัติศาสตร์การ รณรงค์ จิตตารมณ์มหาพรต

พัฒนาการ “การรณรงค์มหาพรต”

ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำศีลอดอาหารในเทศกาล มหาพรต

เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต วันพุธรับเถ้า 17 กุมภาพันธ์ 2010

ความหมายของเถ้า

พิธีเสกน้ำ รื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป

พิธีแสงสว่าง เสกไฟ เทียนปัสกา

ภาค นมัสการกางเขน

การ ตั้งศีลมหาสนิท

พิธีล้างเท้า วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

ความหมายของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์

ดาวน์ โหลด ความหมายและสัญลักษณ์ในเทศกาลมหาพรต โดย…คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

ความหมายของเทศกาลมหาพรต

คริสตชนเตรียมตัวอย่างไรในเทศกาลมหาพรต

จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน

วันพุธรับเถ้า

ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำศีล อดอาหาร

ปฏิบัติกิจใช้โทษบาป

เริ่มต้นแก้บาปอย่างไร

หล้กคำสอนเกี่ยวกับศีลอภัยบาป

พิธีกรรมและการเดินรูป 14 ภาค

1.รำพึงอย่างไรให้เกิดผล

1.รำพึง อย่างไรให้เกิดผล

2.วัน พุธรับเถ้า(ชีวิตฝ่ายจิต)

3.วัน พฤหัสบดีหลังวันพุธรับเถ้า(เครื่องหมายสำคัญมหากางเขน)

4.วัน ศุกร์หลังวันพุธรับเถ้า(การพลีกรรมแบบไหน)

5.วัน เสาร์หลังวันพุธรับเถ้า

6.อาทิตย์ ที่1ในเทศกาลมหาพรต

7.อาทิตย์ ที่2ในเทศกาลมหาพรต

8.อาทิตย์ ที่ 3 ในเทศกาลมหาพรต

9.อาทิตย์ ที่ 4 ในเทศกาลมหาพรต(การแพร่ธรรมขององค์พระเยซูเจ้า)

10.อาทิตย์ ที่ 5 ในเทศกาลมหาพรต(การเป็นสานุศิษย์)

11.วัน อาทิตย์ใบลาน(รหัสธรรมปัสกา)

12.วัน จันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์(ผู้รับใช้ผู้ทุกข์ทรมาน)

13.วัน อังคารสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์(อัครสาวกผู้อ่อนแอ)

14.วัน พุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์(อัครสาวกผู้ทรยศ)

15.วัน พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์(คำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า)

16.วัน ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์(การสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูเจ้า

17.วัน เสาร์ศักดิ์สิทธิ์(พระคริสตเจ้าองค์แห่งความสว่างและชีวิต)

18.วัน อาทิตย์ปัสกา(วิถีชีวิตแห่งปัสกา)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: