ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป – Encyclopedia of Philosophy

สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนโครงการ


กรรมและวิบาก
กลุ่มทฤษฎีจริยศาสตร์ที่เน้นพิจารณาผลการกระทำ / อันตวิทยา
ก่อนประสบการณ์ – หลังประสบการณ์
การอ้างเหตุผลยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้า
การเดินทางข้ามเวลา
การเป็นสาเหตุ
การให้เหตุผลสนับสนุนความเชื่อ


ขงจื่อ (โปรดดู ปรัชญาสำนักขงจื่อ)


ความชั่วร้าย, ปัญหา (โปรดดู ปัญหาความชั่วร้าย)
ความรู้
ความเป็นผู้กำหนดตนเอง
ความเสมอภาค


จริยศาสตร์คุณธรรม
จริยศาสตร์เชิงหน้าที่


ซีโน (โปรดดู

ปฏิทรรศน์ของซีโน)
เซ็น (โปรดดู
พุทธปรัชญาเซ็น)


ญาณวิทยาศาสนา


ตรัสรู้ / โพธิญาณ
เต๋า, ปรัชญาสำนัก (โปรดดู ปรัชญาสำนักเต๋า)


ทุกข์


ธรรม/ สัจธรรม


นิพพาน

ปฏิทรรศน์ของซีโน
ปรัชญาประวัติศาสตร์
ปรัชญาสำนักขงจื่อ
ปรัชญา สำนักเต๋า
ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาเทคโนโลยี
ประชาธิปไตย
ประสบการณ์นิยม – เหตุผลนิยม (โปรดดู เหตุผลนิยม – ประสบการณ์นิยม)
ปรากฏการณ์วิทยา
ปัญหาความชั่วร้าย


พระเจ้า (โปรดดู การอ้างเหตุผลยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้า)

พุทธปรัชญาเซ็น
โพธิญาณ


วิญญาณ/ จิต

ศาสนากับจริยธรรม
ศีล

สิทธิ
สาเหตุ (โปรดดู
การเป็นสาเหตุ)


หลักทางสายกลาง
เหตุผลนิยม – ประสบการณ์นิยม


อนัตตา/ สุญญตา

อภิจริยศาสตร์
อเทวนิยม
อัชฌัตติกญาณนิยมเชิงจริยศาสตร์
อัตถิภาวะนิยม

อัตนิยมและปรัตถนิยม
อันตวิทยา
อินเดีย, ปรัชญา (โปรดดู ปรัชญาอินเดีย)


เฮอร์เมนูติกส์

A
A Priori – A Posteriori
Aesthetics
Analytic – synthetic distinction
Atheism
Autonomy
Awakening

B
Buddhist Philosophy

C

Causation
Change
Chinese Philosophy
Confucianism
Consequentialism
/ Teleology
Critical Theory

D
Daoism
Democracy
Deontological Ethics

E

Egoism and Altruism
Empiricism – Rationalism (โปรดดู Rationalism – Empiricism)
Enlightenment / Awakening
Epistemic Justificaltion
Epistemology
Epistemology of Religion
Equality
Essentialism
Ethical Relativism
Ethical Intuitionism
Ethics
Evil, the Problem of (โปรดดู The Problem of Evil)
Existentialism

F
Feminist Ethics
Feminist Epistemology
Feminist Philosophy
Freedom
Freewill and Determinism

G
God, Arguments for the existence of

H
Hermeneutics

I
Idealism
Identity
Indian Philosophy
Induction
Islamic Philosophy

J
Justice
Justification, Epistemic (โปรดดู

Epistemic Justification)

K
Knowledge

L
Legalism
Liberalism
Logic

M
Materialism

Metaethics
Metaphysics

P
Paradoxes
Phenomenology
Philosophy
Philosophy of Education
Philosophy of History
Philosophy of Language
Philosophy of Mind
Philosophy of Religion
Philosophy of Science
Philosophy of Social Science
Philosophy of Technology
Political Philosophy
Postmodernism
Pragmatism

R
Rationalism – Empiricism
Rationality
Realism/ Antirealism
Relativism
Religion and Epistemology

Religion and Morality
Religious Language
Religious Pluralism
Rights

S
Skepticism

T

Teleology
Time
Time Travel
The Problem of Evil
Theory of truth

U
Universal

V
Virtue Ethics

Z

Zen Buddhism
Zeno’s Paradoxes

แหล่งที่มา สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: