ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) – Epistemology

1 ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) – Epistemology

2. ญาณวิทยา (Epiststemology)

  1. ความหมายของญาณวิทยา
  2. ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้
  3. ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้

3. ปรัชญาญาณวิทยา

ความหมายของปรัชญาสาขาญาณวิทยา (the meaning of epistemology)

  1. รูปแบบของความรู้ (types  of  knowledge)
  2. เครื่องมือของความรู้ (instrument of  knowledge)
  3. ชนิดของความรู้  (kinds  of  knowledge)
  4. ลัทธิจิตนิยม (idealism) ในปรัชญาสาขาญาณวิทยากับการศึกษา
  5. ลัทธิสัจนิยม  (realism) ในปรัชญาสาขาญาณวิทยากับการศึกษา
  6. ลัทธิปฎิบัตินิยม (pragmatism) ในปรัชญาสาขาญาณวิทยากับการศึกษา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: