ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for the ‘อภิปรัชญา – Metaphysics’ Category

อภิปรัชญา

Posted by JinSon on June 21, 2009

อภิปรัชญา

ความหมายของอภิปรัชญา

คำว่าอภิปรัชญา มาจากศัพท์ว่า อภิ + ปรัชญา อภิ หมายถึง ภาวะที่สูงสุด ใหญ่สุด คำว่า ปรัชญา หมายถึง ความรู้ หรือดวงปัญญา ฉะนั้น คำว่า อภิปรัชญา หมายถึง สภาวะแห่งความรู้ อันสูงสุด เป็นปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือการรู้เห็นทั่วไป เช่น มนุษย์คืออะไร มาจากไหน มีฐานะอย่างไร ปัญหาเหล่านี้จะหาคำตอบได้จากอภิปรัชญา

ทัศนะของอภิปรัชญาและจิตนิยมที่สำคัญ

อภิปรัชญาตะวันออก

1. ปรัชญาฮินดู

เริ่มตั้งแต่สมัยพระเวท ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้เป็นปรัชญาอุปนิษัท และทำให้เกิดปรัช ญาภควัทคีตา ปรัชญาพระเวทและอุปนิษัทได้เกิดปรัชญาอีก 6 ระบบคือ ปรัชญานยายะ ปรัชญาไวเศษิกะ ปรัชญาสางขยะ ปรัชญาโยคะ ปรัชญามีมางสา ปรัชญาเวทานตะ Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in ปรัชญา, อภิปรัชญา - Metaphysics | Tagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

อภิปรัชญา -Metaphysics

Posted by JinSon on June 20, 2009

อภิปรัชญา (Metaphysics)

ความหมายของอภิปรัชญา

อภิปรัชญาเป็นคำแปลของคำว่า Metaphysics ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะ (Reality Essence)  มีปรัชญาอีกสาขาหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Metaphysics  คือ Ontology  แปลว่า ภววิทยา  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความมี (being) ศาสตร์ทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่า Metaphysics คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะว่ามีจริงหรือไม่  Ontology ก็ศึกษาเรื่องความมีอยู่ของความแท้จริง  หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไรโดยทั่วไปถือว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ศึกษาเรื่องเดียวกัน  คือ  ความมีอยู่ของความแท้จริง  หรือความแท้จริงที่มีอยู่  เพราะฉะนั้นจึงถือว่าศาสตร์ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน Read the rest of this entry »

Posted in ปรัชญา, อภิปรัชญา - Metaphysics, Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »