ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน

Posted by JinSon on March 1, 2010

ก่อนที่พระเยซูคริสตเจ้าจะทรงเริ่มดำเนินพระ ภารกิจการไถ่กู้มวลมนุษย์พระองค์ทรงใช้เวลา 40 วัน ปฏิบัติดังนี้ คือ

1. ทรงเตรียมตัวที่จะอุทิศตนเพื่อความรอดของมวลมนุษย์ กล่าวคือ ให้ชีวิตของพระองค์เป็นทานไม่ใช่ให้เพียงสิ่งของเป็นทานเท่านั้น

2. ทรงภาวนาติดต่อกับพระบิดาเจ้า เพื่อไตร่ตรองพระประสงค์ของพระองค์ เกี่ยวกับแผนการแห่งการไถ่กู้มนุษยชาติ

3. ทรงอดอาหาร เพื่อยืนยันว่า สิ่งสร้างและปัจจัยสี่ทั้งหลายไม่สำคัญกว่าพระผู้สร้าง

ท่าทีที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น เป็น รูปแบบและแนวทางที่คริสตชนจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง และพร้อมที่จะกลับจิตกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใน 3 ประเด็นต่อไปนี้คือ :

1. การให้ทาน (ด้วยชีวิต) ซึ่งเป็นท่าทีต่อ : มนุษย์

2. การภาวนา ซึ่งเป็นท่าทีต่อ : พระเป็นเจ้า

3. การอดอาหาร ซึ่งเป็นท่าทีต่อ : สิ่งสร้าง

พระองค์ทรงกำชับศิษย์ของพระองค์ให้พิจารณาไตร่ตรองท่าทีเพื่อให้ เข้าจึงจิตตารมณ์ต่อทั้ง 3 ประเด็นตามพระวรสาร โดย น.มัทธิว บทที่ 6 : 1,6 : 16-18 ดังต่อไปนี้

“เมื่อท่านให้ทาน”

(ท่าทีต่อมนุษย์)

จงอย่า…

– “ทำเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคด ที่ปฏิบัติต่อหน้ามนุษย์เพื่อโอ้อวด หรือเป่าแตรไปข้างหน้าเพื่อรับสรรเสริญจากมนุษย์” กล่าวคือ :

– ทำให้ได้บุญและสะสมบุญไว้มาก ๆ เพื่อความรอดส่วนตัวเท่านั้น

– ทำเพื่อบรรเทามโนธรรมที่ติเตียน เพราะตนเองได้โกงและเอาเปรียบผู้อื่นมามาก

– ให้ทานเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือสิ่งที่อยากจะทิ้งอยู่แล้ว

แต่จง…

“ให้พระบิดา ผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งเท่านั้นได้ทราบ” กล่าวคือ:

เปิดตนต่อมวลมนุษย์ และช่วยเหลือเขาในฐานะเป็นพี่น้องร่วมในพระบิดาเดียวกัน

สำนึกว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อทุกคน มิใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเพื่อคนใดคนหนึ่ง

ตระหนักว่า การให้ทานคือการคืนสิ่งที่เป็นของผู้อื่นให้แก่เขา

เราไม่มีสิทธิ์สะสมสิ่งที่เหลือเฟือ ในขณะที่บรรดาลูกคนอื่น ๆ ของพระบิดากำลังขาดสิ่งที่จำเป็น

“เมื่อท่านอธิษฐาน ภาวนา”

(ท่าทีต่อพระเจ้า)

จงอย่า…

– “ทำเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคด ที่ยืนภาวนาในศาลาธรรมและตามมุมลานเพื่อให้ใครๆ เห็น” กล่าวคือ

– ทำเพื่อให้คนอื่นดูว่าตนเองดี เป็นคนศรัทธาทั้งๆ ที่ไม่เป็นจริง

– ทำเพื่อให้ตนเองสบายใจ เพราะได้ทำตามกฎบัญญัติหรือตามที่ถูกขอร้อง

– ทำเพื่อสะสมบุญกุศลส่วนตัวไว้มากๆ จะได้เอาตัวรอดไปสวรรค์โดยไม่สนใจคนอื่น

– ทำเพื่อเป็นการยกตนข่มผู้อื่น แสดงว่าตนเองดีและศรัทธามากกว่าเขา

แต่จง…

“อธิฐานต่อ พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ทั่วทุกแห่งและหยั่งรู้ทุกสิ่ง” กล่าวคือ :

เปิดตนต่อพระเป็นเจ้า พระผู้สร้าง ผู้ซึ่งเป็นเจ้าชีวิตของเราแต่ละคน

สร้างความ สัมพันธ์ ติดต่อกับพระเจ้าและเชิญพระองค์ให้ประทับในชีวิตของตน

เรียนรู้แผนการ พระประสงค์และพระภารกิจที่พระองค์ปรารถนาจะมอบให้เรานำไปปฏิบัติ

พร้อมที่จะอุทิศตนในงานสร้างพระอาณาจักรและทำให้คุณค่าพระวรสารของ พระคริสตเจ้าเป็นจริงในชีวิตและในสังคม

“เมื่อท่าน จำศีลอดอาหาร”

(ท่าทีต่อสิ่งสร้าง)

จงอย่า….

– ทำเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคด ที่ทำหน้าเศร้าหมอง เพื่อให้คนรู้ว่ากำลังจำศีลอดอาหาร” กล่าวคือ

– ทำเพียงเพื่อให้คนชมว่าเป็นคน ธัมมะ ธัมโม

– ทำเพียงเพื่อต้องการประหยัดและออมทรัพย์เพื่อตนเอง

– ทำเพียงเพื่อผลประโยชน์ด้านสุขภาพ

แต่จง….

“ให้พระบิดา ของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง และทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งได้ทราบ” กล่าวคือ :

ปิดตาตนจากสิ่งสร้างั้งหลายซึ่งมิใช่เป็นคำตอบแต่เป็นเพียงเครื่อง มือทำให้เราได้พบพระเจ้า ซี่งเป็นคำตอบที่แท้จริ

ลด ละ เลิก ความสนุก สะดวก สบาย ฟุ่มเฟือย ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ้งแม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ เราก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างดี

อด ออม และรวบรวมปัจจัยเพื่อนำไปมีส่วนร่วมภารกิจการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าที่จะ ต้องดำเนินต่อไป

จิตตารมณ์มหาพรตกับพันธกิจในทิศทาง งานอภิบาล ค.ศ. 2000

ท่าทีต่อมนุษย์ที่จะต้องกลับใจ คือ

เป็นหนึ่งเดียว (กับทุกคน)

ร่วมมือและ แบ่งปันซึ่งกันและกัน

เสวนาฉันพี่น้องกับ ผู้ที่มีความเชื่ออื่น

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้

ท่าทีต่อพระเจ้าที่จะต้องกลับใจ คือ

มุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์

แสวงหาคุณ ค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม

ประกาศพระเยซูคริสต เจ้า และเป็นประจักษ์พยาน

ท่าทีต่อสิ่งสร้างที่ จะต้องกลับใจ คือ

ดำเนินชีวิตเรียบง่าย

โดย  คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: