ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for March, 2010

พิธีกรรมและการเดินรูป 14 ภาค

Posted by JinSon on March 1, 2010

การจับกุมองค์พระเยซูเจ้าในสวนมะกอกเทศ

เรา เริ่มต้นการเดินทางจากสวนเกทเสมนี ซึ่งตึ้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขามะกอกเทศในหุบเขาเบื้องหน้าเราจะเห็นบริเวณ พระวิหารทอแสงระยิบระยับในยามเย็น เราจะเห็นรูปโดมสีทองซึ่งเป็นโดมแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบด้วยพื้นที่อัน กว้างขวาง

ทัศนียภาพที่เรามองเห็นนี้ไม่แตกต่างจากทัศนียภาพซึ่งองค์ พระเยซูเจ้าทรงทอดพระเนตรเท่าใดนัก พื้นที่เบื้องล่างอยู่ห่างไกลออกไปประมาณพันกว่าฟุต แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างปรากฎชัดเจนในยามกลางคือประกอบด้วยแสงสว่างมาก มายในเขตพระวิหารจึงรู้สึกเหมือนกับว่า เราสามารถจะแตะยอดโดมนั้นได้ทีเดียว ภูเขามะกอกเทศอยู่สูงกว่าพระวิหาร ดังนั้นพื้นที่เบื้องล่างทั้งหมดจึงปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

หล้กคำสอนเกี่ยวกับศีลอภัยบาป

Posted by JinSon on March 1, 2010

คำ สอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 2 (2543) หน้า 353

ความหมายของศีลอภัยบาป
ความหมายตามคำศัพท์ คำว่า “Penance”  เป็นคำมาจากภาษาลาตินว่า “Paenitentia”  ซึ่ง A.Souter ได้ให้ความหมายว่า  เป็นการเสียใจในบาป (regret for sin) ส่วนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับภาษากรีกใช้คำว่า “Metanoia”  ในความหมายว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนๆ หนึ่ง ซึ่งคำในภาษาฮิบรูดั้งเดิม เป็นความหมายที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่แสดงความหมายของ “การกลับมา” เหมือนคนที่เดินทางผิดเส้นทาง และก็จำเป็นต้องย้อนกลับมา และเมื่อประยุกต์กับความหมายของศีลอภัยบาป จึงเป็นความคิดว่า เป็นการที่คน ๆ หนึ่งได้หันชีวิตของตนเองกลับมาสู่พระเจ้าทั้งครบ  หันจากบาปความผิดที่ทำให้ชีวิตหันเหไปจาก   พระองค์ ให้กลับคืนมาสู่พระเจ้าอีกครั้ง Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

เริ่มต้นแก้บาปอย่างไร

Posted by JinSon on March 1, 2010

ศีลอภัยบาปกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของศีลอภัยบาป

เมื่อคริสตชนได้ทำบาป หากปรารถนารับศีลอภัยบาป  ก่อนอื่นจะต้องกลับมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริง   การกลับใจเช่นนี้ประกอบด้วยความเป็นทุกข์ถึงบาปและความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง ชีวิตใหม่  และจะต้องแสดงออกมาด้วยการสารภาพบาปซึ่งกระทำต่อพระศาสนจักร  ด้วยการชดเชยบาปและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ พระเจ้าทรงอภัยบาปอาศัยพระศาสนจักรซึ่งให้พระสงฆ์เป็นผู้กระทำหน้าที่นี้

การ พิจารณามโนธรรมก่อนการแก้บาป เป็นสิ่งสำคัญก่อนการไปแก้บาปทุกครั้ง หากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแก้บาปอย่างไร  ก็ให้เริ่มต้นจาก Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

ปฏิบัติกิจใช้โทษบาป

Posted by JinSon on March 1, 2010

คริสตชนฉลองปัสกาเพื่อระลึกถึงการผ่านจากความตาย เข้าสู่ชีวิตพร้อมกับองค์พระคริสต์เจ้า ดังนั้ น ในเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นการเตรียมสมโภชปัสกานี้ พระศาสนจักรจึงย้ำถึงความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการกลับใจละทิ้ง บาป และกิจการชั่วร้ายต่างๆ ที่ทำให้เราเหินห่างจากพระเจ้า จะได้หัน กลับมาหาพระองค์เพื่อรื้อฟื้นชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้าให้เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นทุกปี เทศกาลมหาพรตจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวคริสตชนสำรอง เพื่อรับศีลล้างบาปในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นกา รเฉลิมฉลองปัสกาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมีชัยชนะต่อบาป และความตายกลับคืนพระชนม์ชีพนอกจากนั้นยังเป็นโอกาสที่พระศาสนจักรจะอภัยบาป แก่คริสตชนที่ทำบาปหนัก และต้องการจะคืนดีกับพระเจ้าและพระศาสนจักร เพราะฉะนั้นเทศกาลมหาพรตจึงเป็นระยะเวลาที่คนบาปเช่นนี้แสดงการกลับใจ โดยปฏิบัติกิจใช้โทษบาปที่พระศาสนจักรกำหนดให้ เป็นเทศกาลแห่งการเตรียมตัว โดยเน้นที่การฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิต ประกอบด้วยการจำศีล ภาวนา อดอาหาร การกลับใจโดยการทำทาน ปฏิบัติกิจเมตตา ชดเชยบาป ทำกิจศรัทธาเพิ่มมากขึ้น Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

วันพุธรับเถ้า

Posted by JinSon on March 1, 2010

วัน พุธรับเถ้า เป็นวันเริ่มเทศกาลมหาพรต คือ ระยะเวลาสี่สิบวันเพื่อเตรียมสมโภชปัสกา ซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักร เพราะสมโภชปัสกาเป็นการเฉลิม ฉลองการที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ เพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้คืนดีกับพระเจ้ามารับชีวิตร่วมกับพระองค์ เทศกาลนี้มีชื่อเป็นภาษาลาตินว่า “Quadragesima” ซึ่งแปลว่า “ที่สี่สิบ” (ภาษาอังกฤษเรียกเทศกาลนี้ว่า “Lent”) เป็นเทศกาลที่ครอบคลุม 6 สัปดาห์ในพระศาสนจักรตะวันตก (ยุโรป หรือ 7 สัปดาห์ในพระศาสนจักรตะวันออก โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำศีล อดอาหาร

Posted by JinSon on March 1, 2010

เพื่อพี่น้องจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิต ตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรดังต่อไปนี้

1. ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีธการของแต่ละคนและเพื่อการ ปฏิบัติร่วมกัน จึงได้กำหนดวันชดเชยใช้โทษบาปซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนาปฏิบัติกิจเมตตาปราณี และความรักเป็นพิเศษ เสียสละตนเอง และทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ (ม.1249) Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน

Posted by JinSon on March 1, 2010

ก่อนที่พระเยซูคริสตเจ้าจะทรงเริ่มดำเนินพระ ภารกิจการไถ่กู้มวลมนุษย์พระองค์ทรงใช้เวลา 40 วัน ปฏิบัติดังนี้ คือ

1. ทรงเตรียมตัวที่จะอุทิศตนเพื่อความรอดของมวลมนุษย์ กล่าวคือ ให้ชีวิตของพระองค์เป็นทานไม่ใช่ให้เพียงสิ่งของเป็นทานเท่านั้น

2. ทรงภาวนาติดต่อกับพระบิดาเจ้า เพื่อไตร่ตรองพระประสงค์ของพระองค์ เกี่ยวกับแผนการแห่งการไถ่กู้มนุษยชาติ

3. ทรงอดอาหาร เพื่อยืนยันว่า สิ่งสร้างและปัจจัยสี่ทั้งหลายไม่สำคัญกว่าพระผู้สร้าง Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

คริสตชนเตรียมตัวอย่างไรในเทศกาลมหาพรต

Posted by JinSon on March 1, 2010

การเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดของคริสตชน คือ ปัสกา เพราะเป็นจุดสุดยอดแห่งการกอบกู้มนุษยชาติของพระคริสตเจ้าด้วยการรับทรมาน สิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์

เนื่องจากมีความสำคัญพิเศษสุดดังกล่าว พระศาสนจักรจึงกำหนดให้คริสตชนเตรียมตัวในช่วงเวลาพิเศษ ก่อนวันฉลองปัสกาประจำปีขึ้นเรียกว่า “เทศกาลมหาพรต” (หรือถือพรต) ตลอด 40 วัน ก่อนถึงวันสมโภชปัสกาโดยเริ่มด้วย “พิธีรับเถ้า” ในวันพุธรับเถ้า

คริสตชนเตรียมฉลองปัสกาด้วยเทศกาลถือพรตนี้อย่าง ไรบ้าง? Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

ความหมายของเทศกาลมหาพรต

Posted by JinSon on March 1, 2010

“เทศกาลมหาพรต” มีชื่อเป็นภาษาลาตินว่า “Quadragesima” ซึ่งแปลว่า “ที่สี่สิบ” (ภาษาอังกฤษเรียกเทศกาลนี้ว่า “Lent”)

คือช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่ “วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday)” ไปจนถึง “ช่วงบ่ายของวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งกินเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ (7 สัปดาห์ในพระศาสนจักรตะวันออก) หรือ 42 วัน โดยจะหักวันอาทิตย์ออกเนื่องจากทุกวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันปัสกาเสมอ ทำให้เหลือ 36 วัน ดังนั้น จึงต้องบวกวันให้ครบ 40 วัน เทศกาลมหาพรต จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธรับเถ้า ซึ่งจะบวกถึงวันเสาร์ อีก 4 วัน อันเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต รวมเป็น 40 วันพอดี เทศกาลนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมสมโภชปัสกา ซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักร เพราะปัสกา เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ เพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้คืนดีกับพระเจ้ามารับชีวิตร่วมกับพระองค์

ทำไม ต้อง 40 วัน? Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

ความ หมายของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์

Posted by JinSon on March 1, 2010

ในทุกยุค   บ่อยครั้ง มนุษย์ทั้งชายและหญิงใช้น้ำหอมและขี้ผึ้ง พระคัมภีร์ กล่าวถึงน้ำมันเป็นเครื่องหมายของความชื่นชมยินดีที่ทำให้ใบหน้าฉายแสงได้ (สดด. 104.15)

การเจิมด้วยน้ำมัน  เป็นเครื่องหมายถึงการที่พระเจ้าเลือกสรรแต่งตั้งบุคคลให้มีบทบาทเป็น กษัตริย์ พระสงฆ์หรือประกาศก วัตถุและอาคารได้รับการเสกด้วยน้ำ        ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับเจิม คือ พระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เป็นตัวอย่าง   สองคำ ในภาษาฮีบรูและภาษากรีก สำหรับพระเยซูคือ กษัตริย์ สมณะชั้นสูงและประกาศก ดังในบทเพลงสดุดีกล่าวว่า     “พ ระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดความอธรรม  ฉะนั้น  พระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่ง ความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่าน (สดด. 45.7) Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

พิธี ล้างเท้า วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

Posted by JinSon on March 1, 2010

เริ่มหลัง จากบทเทศน์ ให้ภาพของการล้างเท้าที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ สิ่งที่สำคัญของพิธีนี้คือ ท่าทีภายในของคริสตชนที่มาร่วมพิธีที่พร้อมจะเลียนแบบความรักที่เสียสละตน เองของพระเยซูเจ้า (จะเห็นว่าในหนังสือพิธีไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นการล้างเท้า 12 คน เพราะจำนวน 12 เป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ความหมายที่ซ่อนอยู่จากกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงทำ และท่าทีภายในของคริสตชนดังที่กล่าวข้างต้น …ผู้เขียน)

ข้อสังเกต คือ พิธีนี้เป็นพิธีที่ทำด้วยเหตุผลของการอภิบาล ถ้ามีเหตุผลจำเป็นสามารถงดไม่ทำพิธีล้างเท้าได้ แสดงให้เห็นว่าส่วนสำคัญที่สุดของพิธีกรรมในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่การล้างเท้า แต่อยู่ที่การตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้า

การล้างเท้าทำให้ ภาพความรักของพระเยซูเจ้าชัดเจนขึ้น (พิธีล้างเท้าผู้ชายที่คัดเลือกไว้แล้ว (คำแนะนำเรื่องเทศกาลมหาพรตและการเตรียมการสมโภชปัสกา ข้อ 51)เทียบหนังสือพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หน้า 86

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

การ ตั้งศีลมหาสนิท

Posted by JinSon on March 1, 2010

โดย… คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

พระ เยซูเจ้าทรงตรัสว่า “จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” ซึ่งให้ความหมาย 2 ประการแก่เรา คือ 1. การปฏิบัติตามแบบอย่างชีวิตที่รักและเสียสละของพระองค์ และ 2. การที่พระองค์ทรงมอบพิธีมิสซาเพื่อเราจะได้ฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาของพระองค์

หลังจากบทภาวนาหลังรับศีลจะมีการแห่ศีลมหาสนิทไปยังที่พักศีล
โดยมีข้อ สังเกตดังนี้
Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

ภาค นมัสการกางเขน

Posted by JinSon on March 1, 2010

โดย…คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมากจากตรีวารปัสกาวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

กางเขนเป็นเครื่อง หมายแห่งความรักและการลบล้างบาปที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เรา ภาคนมัสการกางเขนเริ่มด้วยการแสดงกางเขนซึ่งมี 2 แบบ

แบบที่ 1 ผู้ช่วยพิธีถือกางเขนที่มีผ้าคลุม กับอีกสองคนถือเทียนที่จุดแล้วมายังแท่น พระสงฆ์ยืนหน้าแท่นบูชา รับกางเขน เปิดผ้าตอนบนออกเล็กน้อย ชูกางเขนขึ้น ร้องเพลง “นี่คือไม้กางเขน” ทุกคนร้องตอบว่า “เชิญมากราบนมัสการร่วมกันเถิด” หลังจากนั้นทุกคนคุกเข่านมัสการเงียบ ๆ ครู่หนึ่ง แต่พระสงฆ์ยังคงยืนถือกางเขนชูอยู่ หลังจากนั้นพระสงฆ์เปิดผ้าคลุมแขนขวาของกางเขนชูขึ้นอีกครั้งพลางร้องเพลง และสัตบุรุษตอบรับและนมัสการกางเขนเหมือนข้างต้น ที่สุดพระสงฆ์เปิดผ้าคลุมกางเขนออกหมด ชูขึ้นพลางร้องเพลงและสัตบุรุษตอบรับและนมัสการกางเขนเหมือนเดิม ต่อจากนั้น พระสงฆ์พร้อมกับผู้ถือเทียนสองคน นำกางเขนไปที่ระหว่างโต๊ะรับศีลหรือที่อื่นที่เหมาะสม วางกางเขนลง ณ ที่นั้น หรือมอบให้ผู้ร่วมพิธีถือไว้โดยมีเทียนตั้งอยู่ทางซ้ายและขวาของกางเขน และนมัสการกางเขน

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

พิธีแสงสว่าง เสกไฟ เทียนปัสกา

Posted by JinSon on March 1, 2010

โดย… คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมากจากตรีวารปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
การ เสกไฟ แสงสว่างใหม่ที่จะใช้จุดเทียนปัสกาชี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ที่เราได้รับ จากพระเยซูเจ้า เราอยู่ในคืนที่ทุกอย่างได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่

เทียน ปัสกา หมายถึง พระเยซูเจ้าทรงเป็นอัลฟาและโอเมกา ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายของสรรพสิ่ง กำยานห้าเม็ดที่ติดบนเทียนเป็นรูปกางเขนหมายถึงบาดแผลทั้ง 5 ของพระองค์

ขบวน แห่ที่นำหน้าโดยเทียนปัสกาให้ความหมายกับเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก ใครที่เดินตามพระองค์ จะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต (ยน 8:12) พระเจ้านำชาวอิสราเอลไปสู่อิสรภาพและชีวิตใหม่ด้วยเสาเพลิงฉันใด (เทียบ อพย 13:21) คริสตชนผู้ซึ่งเป็นอิสราเอลใหม่ก็ติดตามพระคริสตเจ้าไปสู่ชีวิตใหม่ในลักษณะ เดียวกัน พระสงฆ์ขับร้องว่า “พระคริสตเจ้าองค์ความสว่างของชาวเรา” และ ทุกคนรับว่า “ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า”
Read the rest of this entry »

Posted in บทความ | Tagged: , , , | Leave a Comment »

พิธีเสกน้ำ รื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป

Posted by JinSon on March 1, 2010

โดย… คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมาจากตรีวารปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

โดย ศีลล้างบาปเราได้รับชีวิตใหม่อันเป็นผลมาจากการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพ ของพระเยซูเจ้า

น้ำเสกเป็นสิ่งคล้ายศีล ไม่ใช่เครื่องรางที่มีฤทธิ์อำนาจในตัวเอง แต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงศีลล้างบาป

“การรื้อฟื้นคำสัญญาของ ศีลล้างบาป” การละทิ้งปีศาจและการประกาศความเชื่อนี้เป็นการกระทำจำเพาะของหมู่คณะทั้ง หมด และเป็นการสรุปทางเดินของการกลับใจที่คริสตชนทำตลอดเทศกาลมหาพรต

Posted in บทความ, Theology - เทววิทยา | Tagged: , , , | Leave a Comment »