ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า

Posted by JinSon on February 23, 2010

วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า

วัน อาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระเยซูเจ้า (สัปดาห์ที่ 6 ของเทศกาลมหาพรต) เป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชมยินดี ฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่าง สง่าของพระเยซูเจ้า (เป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ซึ่งพิธีกรรมระลึกถึงโดยการแห่ใบลาน) การเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มยังเป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการเข้าสู่กรุงเย รูซาเล็มแห่งสวรรค์ของคริสตชน เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระศาสนจักรเน้นในการฉลองพิธีกรรมในวันนี้คือ การ เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า (บทนำของพระทรมาน และภาพล่วงหน้าของการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า) และพระทรมานของพระคริสตเจ้า

การแห่ใบลาน เป็นการแสดงว่าเรารับพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ของเรา และเราพร้อมที่จะร่วมการถวายบูชาของพระองค์บนไม้กางเขนในพิธีมิสซา

ใบ ลานเป็นสิ่งคล้ายศีล ไม่ใช่เครื่องรางที่มีอำนาจในตัวเอง แต่การที่คริสตชนเก็บใบลานไว้ที่บ้าน เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อในพระเยซูเจ้า กษัต ริย์และพระเมสสิยาห์ และในชัยชนะปัสกาของพระองค์

พระ เยซูเจ้าทรงเป็นสันติราชา และไม้กางเขนเป็นพระบัลลังก์ที่พระองค์ทรงใช้ในการปกครองโลก ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการอ่านพระทรมานเป็นส่วนที่สำคัญของพิธีกรรมในวัน นี้ และเป็นที่มาของชื่อของวันอาทิตย์นี้ คือ วัน อาทิตย์พระทรมานของพระคริสตเจ้า

ขณะอ่านพระทรมาน เราคุกเข่าเมื่ออ่านถึงตอนที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ การคุกเข่าในพิธีกรรมเป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึ งการนมัสการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด หรือการเป็นทุกข์ถึงบาป อาจกล่าวได้ว่า โดยการคุกเข่า เราคริสตชนนมัสการพระคริสตเจ้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงยอมสละชีวิตเพื่อ เรา ในขณะเดียวกันเราก็เป็นทุกข์ถึงบาปของเรา เพราะสำนึกดีว่าเพราะบา ปของเรา  พระเยซูเจ้าจึงทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อกอบกู้เราให้พ้นจากบาป

บทนำ ขอบพระคุณในวันนี้กล่าวถึง “การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ได้ชำระล้างข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นบาป การกลับคืนพระ ชนมชีพของพระองค์ท่าน ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรม” ดังนั้นภาพของการฉลองในพิธีกรรมวันนี้ แม้จะเน้นที่พระทรมาน แต่ก็เป็นพระทรมานที่นำไปสู่การกลับคืนพระชนมชีพ คือ ชัยชนะของพระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ ผู้ปกครองในดวงใจข องเราคริสตชนทุกคน

พิธีกรรมของวันจันทร์ อังคาร พุธในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ มีความหมายอย่างมาก เพราะทำให้เราเห็นภาพของพระเยซูเจ้าผู้ ทรงเชื่อฟังพระบิดาเจ้า ทรงยอมรับความทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และจะทรงได้รับชัยชนะในที่สุด ดังนั้นธรรมล้ำลึกแห่งพระ ทรมาน และการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โดยเฉพาะเหตุการณ์ก่อนพระทรมาน จึงเป็นศูนย์กลางของก ารรำพึงของคริสตชนตลอด 3 วันนี้

เราปิด เทศกาลมหาพรตในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ก่อนพิธีมิสซาตอนเย็นระลึกถึงการเลี้ยง ของพระคริสตเจ้า ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ตอนเช้ามีมิสซาและพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ การเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศีลมหาสนิทกับศีล ศักดิ์สิ ทธิ์อื่น ๆ (มีศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ พิธี ได้แก่ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลบวช และศีลเจิมคนไข้) และพิธีกรรมยังเน้นที่การเป็นสงฆ์สูงสุดของพระเยซูเจ้า และ ให้ความหมายของศีลบวชว่าเป็นของประทานจากความรักของพระเยซูเจ้า และเพื่อรับใช้พระศาสนจักรด้วยการอุทิศตนตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ในพิธีก รรมจึงมีการรื้อฟื้นคำสัญญาของพระสงฆ์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความเป็นสงฆ์แห่งศีลล้างบาปของประชากรพระเจ้าด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: