ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

พัฒนาการ “การรณรงค์มหาพรต”

Posted by JinSon on February 16, 2010

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับมหาพรต

มหา พรตในเทศกาล 40 วัน เลข 40 ก่อนปัสกา ระบุครั้งแรกในสังคายนาเมือง Necea (ปี ค.ศ.325)

ช่วงเวลาบ่ายศุกร์ เช้าวันอาทิตย์ 40 ชั่วโมง
พระธรรมเก่าโมเสส เอลียาห์ พบปะพระเจ้า 40 วัน
ชาวอิสราเอล รอนแรมในทะเลทราย 40 ปี
พระธรรมใหม่ พระเยซูคริสตเจ้า จำศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน
พระเยซูคริสตเจ้า อยู่ในคูหา 40 ชั่วโมง

จิตตา รมณ์มหาพรต เป็นแรงขับเคลื่อน แรงบันดาลใจ ให้มนุษย์ประพฤติตามแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้า เพื่อนำไปสู่ความรอดแท้จริง เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครบรรลุถึงความรอดได้ นอกจากผ่านทางเรา” (ยน. 14:6)

หนทางของพระเยซูเจ้า คือทางแห่งไม้กางเขน ได้แก่ การปฏิเสธตัวเอง เสียสละน้ำใจตัวเอง เพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้า โดยปฏิบัติตาม บัญญัติแห่งความรักจงรักพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ สุดความคิด สุดกำลัง และจงรักเพื่อนมนุษย์เพื่อรักตนเอง” (มก.12:30-31)

มหาพรต คือ ช่วงเวลาพิเศษที่คริสตชนจะประพฤติตามแบบอย่างของพระเยซู และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างจริงจัง และนำเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำสืบต่อไปเป็นนิตย์

ด้าน ความเชื่อที่เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม
ระยะแรกคริสตชนเริ่ม 40 วัน ภาวนา อดอาหาร พบปะพระเจ้า จะเน้นกฎเกณฑ์ว่าทำอะไร ทำได้ ทำไม่ได้ ร่วมการทรมาน เพื่อใช้ชำระบาปของตน

พระศาสนจักรตื่นตัวต่อปัญหาสังคม ที่มีผลกระทบทำให้เกิดคนยากจน และคนที่ถูกกำหนดให้อยู่ชายขอบสังคม
มีความสำนึกที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์อื่นๆ ให้รอดทั้งร่างกายและวิญญาณอย่างเป็นระบบมากขึ้น

ด้านความรับผิด ชอบโดยตรงต่องานมหาพรต
สภาพระสังฆราชฯ แห่งประเทศไทยมอบหมายให้ สคทพ. ปี ค.ศ. 1971
กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบ = ปัจจัย อดออมระหว่างเทศกาล
นำสารมหาพรตของ Pope (1977/2524)

คณะ อนุกรรมการมหาพรต
ด้านความคิดจาก เทศกาลไปสู่ จิตตารมณ์ มหาพรต

จากกิจศรัทธาหลัก 3 ประการ คือ การอดอาหาร การภาวนา และการทำบุญให้ทาน
พระศาสนจักร เตือนบ่อยว่าอย่าปฏิบัติกิจศรัทธาหลักทั้ง 3 นี้ เพียงภายนอก แต่ให้เข้าถึงแก่นแท้ คือจิตตารมณ์

ประชุมที่บันดุง อินโดนีเซีย พ.ศ.2523 มาแล้ว มีการจัดสัมมนาที่สวางคนิวาส 19 – 20 พ.ค. 2526
เพื่อทำความเข้าใจ เรื่องเทศกาลมหาพรตเป็นการเฉพาะ เนื้อหา วิธีการ ความต่อเนื่อง

มหาพรตไม่ถูกจำกัดเพื่อเทศกาล 40 วัน เท่านั้น แต่ตลอดปีและตลอดชีวิต = จิตตารมณ์

ด้านรณรงค์ในเทศกาลมหาพรต ไปสู่การรณรงค์นอกเทศกาลมหาพรต (ในโรงเรียน)

การจัดหาของขวัญและ ปัจจัยต่างๆ เพื่อมอบแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงและร่วมฉลองการที่พระเยซูเจ้าได้มอบตัวพระองค์เองเป็น ของขวัญแก่มวลมนุษยโลก
จิตตารมณ์ดังกล่าวนี้ เป็นจิตตารมณ์เดียวกันกับจิตตารมณ์มหาพรต

ด้านการเน้นการให้ การแบ่งปันไปสู่การให้การศึกษาควบคู่กันไปด้วย
มีผู้ประสานแต่ละสังฆมณฑล เป็นผู้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีโปสเตอร์ แผ่นพับ สาร Pope สาร นายกสภากรรมการฯ
เน้นการศึกษา มิติด้านสังคมบนฐานพระคัมภีร์และคำสอนของ Pope

ด้านการทำบุญนำไปสู่การมีส่วนร่วมกับพระเยซูเจ้าที่จะปลด ปล่อยและไถ่กู้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม

มีการตั้งกลุ่ม เป้าหมายผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นการเฉพาะ เพื่อผู้ทำการรณรงค์จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายชัดเจนอย่าง เป็นรูปธรรม

ด้านพันธกิจอภิบาลไปสู่กิจกรรมธรรมทูต
นอกจาก เป็นงานอภิบาลบรรดาคริสตชนแล้ว เป็นโอกาสติดต่อกับคนต่างศาสนาด้วย โดยเฉพาะงานด้านสังคมและชุมชน

กลุ่มเป้าหมายใน การรณรงค์ เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา งานโครงการด้านสังคม ประกอบด้วย บรรดาครู นักเรียน และมีพี่น้องต่างศาสนาอยู่มาก เพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกให้ศาสนิกชนทั้งหลาย ดำเนินชีวิตถึงแก่นแท้ของศาสนาที่ตนเองนับถือ และพร้อมให้ความช่วยเหลือในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลรอมฎอน เทศกาลกิจเจ

ด้านการแผ่ขยายแนวคิดและการเสริมสร้างแนว ทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างสังฆมณฑลและหน่วยงานต่างๆ ในพระศาสนจักร

โดย ส่งเสริมให้มีความร่วมมือเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีตาม สังฆมณฑลต่างๆ (มหาพรตสัญจร)
ส่งเสริมทำให้เกิดโครงการรณรงค์จิตตารมณ์ เป็นสนามงานหลักในภารกิจเชิงสังคม เพื่อการประยุกต์ใช้การรณรงค์ในบริบทของสังฆมณฑลต่างๆ

ด้านการเรียน รู้ซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ทำการรณรงค์ ผู้ร่วมรณรงค์ ผู้รับการรณรงค์ และผู้รับผลด้านปัจจัยจากการรณรงค์

โครงการรณรงค์ฯ ทำให้ทุกฝ่ายมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกันด้วย ความเคารพให้เกียรติในศักดิ์ศรี มีความผูกพันกันและกัน

อีกทั้งเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ฯ มีส่วนร่วมและอุทิศตนอย่างแท้จริง

เรียบเรียงจากการบรรยายโดย คุณเฉลิม กิจมงคล   นำเสนอโดย คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: