ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for December, 2009

ประมวลภาพพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในอิริยบถต่าง ๆ ( ชุดที่ 1 )

Posted by JinSon on December 19, 2009

ประมวลภาพพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในอิริยบถต่าง ๆ ( ชุดที่ 1 )

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ของ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

Posted by JinSon on December 19, 2009

ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ของ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ

(จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

1 ตุลาคม ค.ศ. 1960   -21 มกราคม 1962

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี

21 มกราคม 1962 – กุมภาพันธ์ 1965

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 – สิงหาคม ค.ศ. 1965

ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ

28 กรกฎาคม ค.ศ. 1965 – สิงหาคม ค.ศ.1965

ได้รับแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

28 กรกฎาคม ค.ศ.1965

ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพระสังฆราชของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สิงหาคม ค.ศ. 1965    – มีนาคม ค.ศ. 1973

ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม

3 มิถุนายน ปี ค.ศ.1973/2516

อภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบจาก ฯพณฯ อัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย

30 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1982/2525

สมเด็จ พระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2 ทรงมีพระสมณสารแจ้งเป็นการภายในให้ทราบว่า จะทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของพระคาร์ดินัลแห่งพระศาสนจักรโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1983/2526 Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

ประวัติพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

Posted by JinSon on December 19, 2009

ประวัติพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

ประวัติพระคุณเจ้ามีชัย กิจบุญชู

ฯพณฯพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ( เดิมชื่อ ฮั่วเซี้ยง )

เกิด

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1929 ที่หมู่บ้านวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม

บิดา มารดา

ยอแซฟ ยู่ฮง และมารีอา เคลือบ กิจบุญชู

พี่น้อง

พี่น้องทั้งหมด   8 คน เป็น ชาย 7 คน เป็นหญิง 1 คน
พระคุณเจ้าเป็นบุตรคนที่ 5 ของครอบครัว

ศีลล้างบาป

ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
วันที่รับศีลล้างบาป 26 มกราคม ค.ศ.1929
ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 3939   นามนักบุญ ไมเกิ้ล  โดย คุณพ่อ อันตน  เดชังป์
พ่อทูนหัว ไมเกิ้ล  ง่อเซ็ง

ศีลกำลัง

ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
วันที่รับศีลกำลัง 1 สิงหาคม  ค.ศ.1937
โดย  พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »