ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for September, 2009

ก่อนประสบการณ์ – หลังประสบการณ์ -A Priori – A Posteriori

Posted by JinSon on September 30, 2009

ก่อนประสบการณ์ – หลังประสบการณ์
A Priori – A Posteriori

1. บทนำ
2. มโนทัศน์ก่อนประสบการณ์-หลังประสบการณ์ของอิมมานูเอล คานต์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างก่อนประสบการณ์-หลังประสบการณ์กับความจริงจำเป็น-ความจริงง่อนแง่น (necessary-contingent truth) และประพจน์วิเคราะห์-ประพจน์สังเคราะห์ (analytic-synthetic proposition)
4. การให้เหตุผลสนับสนุนความรู้ก่อนประสบการณ์และการให้เหตุผลสนับสนุนความรู้หลังประสบการณ์
5. การถกเถียงเกี่ยวกับความรู้ก่อนประสบการณ์และความรู้หลังประสบการณ์ในสมัยปัจจุบัน
เรียบเรียงจาก
เอกสารอ้างอิง
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง

1. บทนำ

“ก่อนประสบการณ์” (a priori) และ “หลังประสบการณ์” (a posteriori) เป็นคำสำคัญในญาณวิทยามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ความแตกต่างระหว่างก่อนประสบการณ์และหลังประสบการณ์เป็นความแตกต่างเชิงญาณวิทยา (epistemological distinction) โดยอริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้เริ่มต้นมโนทัศน์เกี่ยวกับก่อนประสบการณ์และหลังประสบการณ์ ความหมายตามตัวอักษรของก่อนประสบการณ์นั้นหมายถึง “จากสิ่งที่มาก่อน” (from what is prior) และความหมายตามตัวอักษรของหลังประสบการณ์นั้นหมายถึง “จากสิ่งที่มาทีหลัง” (from what is posterior) ตามความคิดของอริสโตเติลแล้วนั้น ก จะ “มาก่อน” ข ก็ต่อเมื่อ ข ไม่สามารถมีอยู่ได้โดยไม่มี ก ดังนั้น ก จะมาก่อน ข ในเชิงความรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถรู้ ข ได้โดยไม่รู้ ก มาก่อน ดูเหมือนกับว่าตามแนวคิดของอริสโตเติลนั้น การรู้ว่า “อะไรมาก่อน” ก็คือการรู้สาเหตุของสิ่งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่าก่อนประสบการณ์และหลังประสบการณ์ในปัจจุบันมักจะอ้างอิงความหมายของคำจากมโนทัศน์ที่อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เสนอเอาไว้ ซึ่งในประวัติปรัชญาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ก่อนประสบการณ์และ หลังประสบการณ์มาเป็นแนวคิดของคานต์นั้นมีต้นเค้ามาจากแนวคิดของไลบ์นิซ (Leibniz) กล่าวคือ ไลบ์นิซเสนอว่าการรู้ความจริงหลังประสบการณ์คือการรู้ความจริงดังกล่าวจากสิ่งที่พบจริงๆ ในโลก หรือโดยประสบการณ์ทางผัสสะ ส่วนการรู้ความจริงก่อนประสบการณ์นั้นคือการรู้ความจริงดังกล่าวจากการเผยให้เห็นสาเหตุของสิ่งที่แน่นอน ด้วยการแบ่งดังกล่าวจึงทำให้ไลน์บิซสามารถแยกความแตกต่างระหว่างความจริงหลังประสบการณ์หรือความจริงของข้อเท็จจริงต่างๆ (truth of facts) กับความจริงก่อนประสบการณ์หรือความจริงของเหตุผล (truth of reason) ดังนั้นความแตกต่างระหว่างก่อนประสบการณ์และหลังประสบการณ์จึงมาจากความแตก ต่างระหว่างสิ่งที่มาจากประสบการณ์กับสิ่งที่มิได้มาจากประสบการณ์
Read the rest of this entry »

Posted in สารานุกรมปรัชญา Encyclopedia of Philosophy | Tagged: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

กลุ่มทฤษฎีจริยศาสตร์ที่เน้นพิจารณาผลการกระทำ / อันตวิทยา Consequentialism / Teleology

Posted by JinSon on September 30, 2009

กลุ่มทฤษฎีจริยศาสตร์ที่เน้นพิจารณาผลการกระทำ / อันตวิทยา Consequentialism / Teleology

1. บทนำ
2. การแบ่งกลุ่มทฤษฎีหน้าที่
3. ปัจจัยในการแยกประเภททฤษฎีหน้าที่ใน “กลุ่มทฤษฎีจริยศาสตร์ที่เน้นพิจารณาผลการกระทำ”
4. ประเด็นตอบโต้ระหว่าง “กลุ่มทฤษฎีจริยศาสตร์ที่เน้นพิจารณาผลการกระทำ” และ “กลุ่มทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ไม่พิจารณาผลการกระทำ”
5. เหตุผลสนับสนุนและคัดค้าน
เรียบเรียงจาก
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง

1. บทนำ

จริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐาน (normative ethics) มีเป้าหมายสูงสุดในการให้คำตอบว่า “อะไรควรหรือไม่ควร” โดยมีคำถามสำคัญ 2 ประการ คำถามข้อแรกคือ “เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร” (ทั้งนี้ คำถามนี้อาจตั้งต่างกันไปได้ เช่น บ้างก็ถามว่าอะไรคือชีวิตที่ดี หรือไม่ก็ถามว่าอะไรควรเป็นเป้าหมายของชีวิต) และคำถามอีกข้อก็คือ “เราควรกระทำอะไร” หรือ “อะไรคือการกระทำที่ถูกต้อง”  บางครั้งจะแบ่งคำถามสองข้อนี้ด้วยคุณศัพท์ที่ใช้ประเมินค่าทางจริยธรรมง่ายๆ นั่นคือ คำถามแรกเป็นคำถามเกี่ยวกับ “ดีเลว” (good/bad) และ คำถามที่สองเป็นคำถามเกี่ยวกับ “ถูกผิด” (right/wrong) นอกจากนี้ บางครั้งพบว่าจะเรียกทฤษฎีจริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ “ดีเลว” ว่า “ทฤษฎีคุณค่า” (theory of value) และเรียกทฤษฎีที่เสนอเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ “ถูกผิด” ว่า “ทฤษฎีหน้าที่” (theory of obligation/ theory of duty) Read the rest of this entry »

Posted in ปรัชญา, สารานุกรมปรัชญา Encyclopedia of Philosophy, Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 3

Posted by JinSon on September 23, 2009

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 2

Posted by JinSon on September 23, 2009

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 1

Posted by JinSon on September 23, 2009

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , | 2 Comments »

ประมวลผลภาพงานรับตำแห่งพระอัครสังฆราช แห่ง อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ

Posted by JinSon on September 6, 2009

ประมวลผลภาพงานรับตำแห่งพระอัครสังฆราช แห่ง อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »