ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

ศีลมหาสนิท และ ชีวิตของพระสงฆ์์ พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร แปล

Posted by JinSon on July 16, 2009

ชีวิตจิตที่ เกี่ยวโยงกับศีลมหาสนิท เป็นรูปแบบชีวิตคริสตชนสำหรับทุกคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตพระสงฆ์ เราสามารถกล่าวได้ว่าชีวิตจิตของพระสงฆ์นั้นมีศีลมหาสนิทเป็นส่วนที่สำคัญ มาก เมล็ดของชีวิตจิตนี้ได้รับการสะท้อนอย่างชัดเจนในพิธีบวชพระสงฆ์ ในพิธีบวชพระสงฆ์ พระสังฆราชผู้เป็นประธานในพิธีกล่าวว่า “จงรับเครื่องถวายของประชากรศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า จงเข้าใจในสิ่งที่ลูกกระทำ จงเลียนแบบสิ่งที่ลูกเฉลิมฉลอง และจงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระธรรมล้ำลึกแห่งกางเขนขององค์พระผู้เป็น เจ้า”

เมล็ดพันธุ์ชีวิตจิต แห่งศีลมหาสนิทของพระสงฆ์ในอนาคต ได้ถูกหว่านไว้ในช่วงการฝึกอบรมที่บ้านเณร พระสงฆ์เรียนรู้ที่จะแสวงหาพระเจ้าอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย แต่ควบคู่ไปกับความห่วงใยเพื่อนมนุษย์ของพวกเขา ชีวิตจิตอันเข้มข้นของเขา จะช่วยให้เขาได้เข้าไปสัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เขาปล่อยให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาครอบงำชีวิตของเขา เพื่อเขาจะได้สามารถเป็นประจักษ์พยานให้แก่ความรัก และพระเมตตาของพระเจ้าได้ แม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดในชีวิตของเขา

พระ สงฆ์ยังเฉลิมฉลองและเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ให้กลุ่มคริสตชนระลึกถึงการเชิญให้แบ่งปันชีวิตของตนเพื่อผู้อื่นในขณะที่ เขาบิปังแห่งชีวิต นับเป็นการท้าทายจริงๆ แต่เดชะพระอานุภาพของพระจิตเจ้า เขาสามารถเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขากระทำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระคริสตเจ้า ให้รักและรับใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แบบอย่างของพระสงฆ์ผู้อุทิศชีวิตแห่งพระธรรมล้ำลึก สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดาพระสงฆ์รุ่นน้อง

การ ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ จะได้รับการจัดเตรียมด้วยการรำพึงภาวนา และได้รับการเฉลิมฉลองอย่างศรัทธาและด้วยความเคารพ ซึ่งสามารถเป็นการสั่งสอนได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งตรงกันข้ามกับการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณแบบเครื่องยนต์ โดยปราศจากคุณสมบัติดังกล่าวมาแล้ว ด้วยวิธีนี้ พระสงฆ์ก็จะเจริญเติบโตในความใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้า เขาจะสามารถรับฟังและรู้จักหนทางของพระเจ้า ในสถานการณ์อันแตกต่างมากมายในอาเซียและในประเทศของเขา เพื่อจะได้ประกอบพันธกิจที่มีความหมายเกี่ยวกับความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทของ พระสงฆ์นี้ เราจำเป็นต้องกล่าวถึงความรักที่พระสงฆ์ควรมีต่อผู้ยากจน ศีลมหาสนิทช่วยเขาให้เติบโตในความรักดังกล่าวนี้อย่างถูกต้องแท้จริง ซึ่งควรจะรวมถึงการรำพึงเกี่ยวกับชีวิตของผู้ยากจนและความเป็นหนึ่งเดียวกับ พวกเขา พระสงฆ์ผู้เติบโตเกี่ยวกับมุมมองด้านสังคมของศีลมหาสนิท จะช่วยให้เขาเปี่ยมด้วยความยุติธรรมและความรักในการอภิบาลของเขา

คำ เสกปังและเหล้าองุ่นเป็นการประกาศพระวาจาแห่งชีวิต การประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการประกาศพระวาจาแห่งชีวิต การประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นความสัมพันธ์อันมีประสิทธิผล และการเป็นหนึ่งเดียวของพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ การถวายบูชามิสซาขอบพระคุณแต่ละครั้งนับเป็นการเฉลิมฉลองพระวาจาด้วย พระสงฆ์ได้รับเชิญให้เจริญชีวิตและเฉลิมฉลองพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณอย่างลึก ซึ้ง และเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวของพระวาจาและศีลมหาสนิทแห่งพระกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

พระ วาจาของพระเจ้าเป็นหัวใจของการแพร่ธรรม ดังนั้น พระสงฆ์จึงต้องฝึกตนให้มีความรักอันลึกซึ้งต่อพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งสามารถได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการอ่านพระคัมภีร์เชิงภาวนาทุกวัน (Lectio Divina) วิธีนี้จะได้หล่อหลอมให้พระสงฆ์ประกาศพระวาจาอันทรงชีวิตในพิธีมิสซาบูชาขอบ พระคุณ อาศัยบทเทศน์ และกิจการเสริมสร้างความเชื่อ การอธิบายพระวาจา เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงประชาชนในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และความหมดหวังในชีวิต

เรา ต้องเน้นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของพระสงฆ์ ในการทำให้ศีลมหาสนิทเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตในชุมชนวัด พระสงฆ์สร้างชุมชนวัดในความเชื่อ โดยเฉพาะในการเฉลิมฉลองพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ แม้ว่าจะมิใช่สิ่งเดียวที่เขากระทำ แต่ศีลมหาสนิทก็จะกลับกลายเป็นแหล่งที่มาของการหล่อเลี้ยงชีวิตจิตของเขาและ ชุมชนวัด หลายครั้งชุมชนวัดต้องกระจัดกระจายไป ดังนั้น ด้วยความร้อนรนและความรักเชิงอภิบาลของเขา เขาพยายามให้ชุมชนวัดที่ต้องกระจัดกระจายไป ได้รับศีลมหาสนิทด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เขานึกขึ้นมาเอง ซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยความร่วมมือของทีมพระสงฆ์ด้วยกันเท่าที่จะทำได้ การแสดงออกซึ่งความรักด้านอภิบาล ย่อมเป็นหนทางแน่วแน่ที่จะเจริญเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์

อาศัย พระฉบับแบบขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพระมหาสมณะ และอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมกับองค์พระชุมพาบาล พระสงฆ์ก็จะเป็นผู้อภิบาลร่วมกับชุมชนและเพื่อชุมชน ความเชื่อและความรักเยี่ยงศีลมหาสนิท จะนำเขาให้ออกไปนอกกลุ่มคาทอลิกไปสู่ผู้อื่น ในการเป็นประจักษ์พยานและการรับใช้ ด้วยการกระตุ้นคริสตชนให้เป็นประจักษ์พยานและรับใช้ในเมืองต่างๆ หลายเมือง เรามีแรงงานผู้อพยพทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ความกระตือรือร้นของพระสงฆ์จะรวมไปถึงบุคคลเหล่านี้ ด้วยการช่วยเหลือและการให้กำลังใจ และช่วยให้ผู้ไร้

ถิ่น ฐานเหล่านี้ได้มีโอกาส และมีส่วนในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่ปรับให้เข้ากับเขา พระสงฆ์เจริญเติบโตในการเป็นพระสงฆ์ในความศักดิ์สิทธิ์ ในความกระตือรือร้นด้านการอภิบาลและความรัก ด้วยการอภิบาลประชาชนในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: