ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

พระคุณการุณย์บริบูรณ์ ปีพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

ว.ประทีป แปล คัดลอกมาจากหนังสืออุดมศานต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2552/2009

วาติกัน 12 พฤษภาคม 2009 – วาติกันประทานพระคุณการุณย์บริบูรณ์สำหรับสัตบุรุษทุกคนในโอกาส “ปีพระสงฆ์” ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 และมีกำหนดระยะเวลายาว 1 ปี

มีการเปิดเผยคำสั่งในวันนี้ซึ่งคำสั่งดังหล่าวเซ็นโดยพระคาร์ดินัลเจมส์ ฟรังซิส สตัฟฟอร์ด และพระสังฆราชเกียนฟรังโก กีรอตตี เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแห่งสันตะสำนัก

“ปีพระสงฆ์” เป็นการรำลึกครบ 150 ปีตั้งแต่มรณภาพของ นักบุญยวง มารีย์ เวียนเนย์ ซึ่งเรารู้จักกันดีในนาม “เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์”

พร้อม กันกับคำสั่งดังกล่าวมีการแจ้งให้ทราบด้วยว่าพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16จะทำพิธีเปิดปีพระสงฆ์ในวันที่ 19 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระองค์จะเสด็จไปเป็น  ประธานในพิธีทำวัตรต่อหน้าพระธาตุของนักบุญเวียนเนย์ซึ่งพระสังฆราชของสังฆ มณฑลเบลลีอาร์ส  แห่งประเทศฝรั่งเศสจะเป็นผู้อัญเชิญมา

ปีพระสงฆ์จะมีพิธีปิดที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ท่ามกล่งบรรดาพระสงฆ์ที่มาจากทั่วโลก  “ผู้ซึ่งจะทำการปฏิญาณตนในความซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าและยึดมั่นในความสัมพันธ์แห่งภราดรภาพกับพระศาสนจักร”

พระสงฆ์จะรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้โดยการทำวัตรเช้าหรือค่ำต่อหน้าตู้ศีลหรือต่อหน้ารัศมีที่ตั้งไว้เพื่อการนมัสการ พวกเขาต้อง “ถวายตนพร้อมด้วยใจกว้างที่จะเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์   โดย เฉพาะศีลอภัยบาป”

พระ คุณการุณย์บริบูรณ์ภายใต้กฎเกณฑ์ปัจจุบันกอปรด้วยการแก้บาป รับศีลมหาสนิท    และสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา พระคุณการุณย์นี้จะอุทิศให้กับพระสงฆ์ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้

พระสงฆ์ยังได้รับพระคุณการุณย์บริบูรณ์เป็นบางส่วนทุกครั้งที่ “สวด บทภาวนาที่ได้รับอนุมัติแล้วด้วยใจศรัทธาพร้อมกับความตั้งใจที่จะดำเนิน ชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ และตั้งใจที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี”

สัตบุรุษทั่วไปจะรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ ได้ในวันเปิดและวันปิดปีพระสงฆ์หรือในโอกาสฉลองครบ 150 ปีแห่งการมรณภาพของนักบุญยวง เวียนเนย์ในทุกๆวันพฤหัสบดีแรกของเดือน หรือวันใดก็ได้ที่พระศาสนจักรท้องถิ่นกำหนด

เพื่อที่จะรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์สัตบุรุษต้องไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัดภาวนาต่อ “พระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์สูงสุดนิรันดร เพื่อพระสงฆ์ของพระศาสนจักรทำความดีหรือทำบุญให้ทานเพื่อชำระจิตใจตนเอง”

เงื่อนไขสำหรับสัตบุรุษในการรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้แก่การที่ต้องไปแก้บาปและสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์ของพระสันตะปาปา

คน ชรา คนป่วย     และคนมีเหตุผลชอบธรรมที่ไม่อาจออกจากบ้านได้อาจได้รับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ ได้ด้วยเช่นกัน หากมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งในวันดังกล่าวจะภาวนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์    พร้อมกับถวายความทุกข์ทรมานของตนแด่พระเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ ผู้เป็นราชินีแห่งอัครสาวก

สัตบุรุษจะได้รับพระคุณการุณย์เป็นบางส่วนเมื่อเขาสวดบทข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา สิริพึงมี อย่างละ 5 ครั้งหรือบทภาวนาใดที่ได้รับการอนุมัติแล้ว “เป็นเกียรติ แด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โดยวิงวอนให้พระสงฆ์รักษาความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตไว้”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: