ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์สำหรับปีแห่งพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์สำหรับปีแห่งพระสงฆ์

ถอดความ : ฟรังซิส อัสซีซี ยศธร หาญทวีวัฒนา
เรียบเรียง : Catholic World Tour

ตาม กฤษฎีกาที่ประกาศใช้วันนี้และลงนามโดย พระคาร์ดินัล เจมส์ ฟรานซิส สแต๊ฟฟอร์ด และ พระสังฆราช จานฟรังโก้ จิร็อตติ ประธานและรองประธานของสำนักงานวินิจฉัยคดีแห่งสันตะสำนัก สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์และฆราวาสผู้มีใจศรัทธารับพระคุณการุญครบบริบูรณ์ สำหรับโอกาสปีพระสงฆ์ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2010 และยังเป็นการถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ อีกด้วย

ใน รายละเอียดของกฤษฏีกา ระบุว่า ระยะดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันฉลองพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซู เจ้าซึ่งเป็น “วันแห่งการบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์” เมื่อพระสันตะปาปาจะเป็นประธานวจนพิธีกรรมต่อหน้าพระธาตุของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ซึ่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลแบลเลย์-อาร์ส (Belley-Ars) ประเทศฝรั่งเศส จะนำมาที่โรมเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ ส่วนพิธีปิดปีพระสงฆ์จะจัดขึ้นที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยบรรดาพระสงฆ์ทั่วโลกจะมารื้อฟื้นความเชื่อของตนต่อพระคริสตเจ้าและคำมั่น สัญญาแห่งภราดรภาพ”

สำหรับวิธีการขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในปีพระสงฆ์ มีดังต่อไปนี้

(1) สำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ที่เป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริง ซึ่งได้สวดทำวัตรเช้าหรือทำชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าศีลมหาสนิทในรัศมี หรือตู้ศีล และยังต้องอุทิศตนด้วยการเตรียมตัวอย่างดีและมีจิตใจเมตตาต่อการเฉลิมฉลอง ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลอภัยบาป เมื่อนั้น พวกเขาก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ซึ่งยังให้แก่บรรดาญาติผู้ล่วงลับ หากพวกเขากระทำตามเงื่อนไขศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท อีกทั้งบทภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังสามารถขอรับพระคุณการุณย์ บางส่วน ทุกครั้งที่เขาสวดบทภาวนาซึ่งผ่านความเห็นชอบอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ลุล่วง

(2) สำหรับคริสตชนใจศรัทธาที่ร่วมมิสซาและถวายคำภาวนาแด่พระเยซูคริสตเจ้ามหา สมณะนิรันดร เพื่อบรรดาพระสงฆ์ในพระศาสนจักรหรือทำกิจการดีใดๆเพื่อบันดาลความ ศักดิ์สิทธิ์และหล่อหลอมพวกเขาไว้ในพระหฤทัยของพระองค์ ก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า เขาได้ใช้โทษบาปผ่านทางศีลอภัยบาปและสวดบทภาวนาตามพระประสงค์ของพระ สันตะปาปา การร่ว มมิสซาและถวายคำภาวนาอาจกระทำได้ในวันที่มีพิธีเปิดและปิดปีแห่งพระสงฆ์ ซึ่งเป็นวันสิ้นใจครบ 150 ปีของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ หรือจะทำในวันพฤหัสบดีแรกของเดือน หรือในวันอื่นๆที่จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม

สำหรับ บรรดาผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย และผู้มีเหตุผลอันชอบธรรมที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ พวกเขายังคงสามารถขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ** พร้อมกับมีจิตวิญญาณที่ปราศจากบาปและเจตนาจะทำบาป “และในวันดังกล่าว พ วกเขาสวดขอความศักดิ์สิทธิ์ให้บรรดาพระสงฆ์และถวายความเจ็บป่วยของตนแด่พระ เจ้า ผ่านทางพระนางมารีย์ ราชินีคณะอัครสาวก”

พระ คุณการุณย์บางส่วนมอบให้ผู้ศรัทธาทุกคน ทุกครั้งที่สวดบทข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี อย่างละ 5 ครั้ง หรือบทภาวนาอื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบ “ในการถวายเกียรติต่อพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า เพื่อขอให้ บรรดาพระสงฆ์รักษาความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของตน”

** เงื่อนไขการรับพระคุณการุณย์

1) มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
2) สวดบท ข้าแต่พระบิดา และบทข้าพเจ้าเชื่อ อย่างศรัทธา
3) ปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
– รับศีลอภัยบาป (สามารถรับศีลอภัยบาป 1 ครั้งสำหรับการยาตราแสวงบุญในหลายๆ โอกาสได้ ถ้ารู้ตัวว่าไม่มีบาปหนัก)
– รับศีลมหาสนิท (รับศีลมหาสนิททุกโอกาสที่ยาตราแสวงบุญ หากเกิดขัดข้อง จะรับศีลมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณ หนึ่งสัปดาห์ก็ได้)
– สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และบท “วันทามารีอา” หรือสวดบทภาวนาอื่นตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา (สวดทุกโอกาสที่ทำยาตราแสวงบุญ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: