ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

ปีพระสงฆ์จากสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

พระสงฆ์ที่รัก

สมเด็จ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทรงประกาศปีพระสงฆ์เพื่อฉลอง 150 ปี    แห่งการสิ้นชีวิตของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์   เจ้าอาวาสแห่งเมืองอาร์ส วันฉลองนี้กำลังใกล้เข้ามา    พระสันตะปาปาจะเริ่มเปิดการ  เฉลิมฉลองในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 อันเป็นวันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และเป็นวันอธิษฐานภาวนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ การประกาศปีพระสงฆ์ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ระหว่าพระสงฆ์ ทุกคนตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อการเฉลิมฉลองนี้ ด้วยความจริงใจและด้วยใจศรัทธา เพื่อให้ปีนี้ได้รับ การฉลองอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในสังฆมณฑล ในเขตวัด และในหมู่คณะ ในเขตต่างๆ    ด้วยความร่วมมืออย่างอบอุ่นจากบรรดาคริสตชนคาทอลิก ผู้รักพระสงฆ์ของพวกเขา และอยากเห็นพระสงฆ์มีความสุข ศักดิ์สิทธิ์  และร่า เริงในการประกอบงานอภิบาลของตน

ควร จะเป็นปีที่ได้รับในทางบวก   และอย่างร้อนรนเป็นโอกาสให้พระศาสนจักรมิใช่แต่จะกล่าวกับบรรดาพระสงฆ์เท่า นั้น แต่อยากกล่าวกับบรรดาสัตบุรุษ และต่อสังคมทั่วไปอาศัยสื่อมวลชนว่า พระศาสนจักรภูมิใจในพระสงฆ์ พระศาสนจักรรักพวกท่าน ให้เกียรติแก่พวกท่าน ปลื้มปิติในตัวท่าน และน้อมรับงานอภิบาลและการเป็น  ประจักษ์พยานอาศัยชีวิตของพวกท่านด้วยความจริงใจ แต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจในปัจจุบันและเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่า พระสงฆ์บางท่านไปเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอย่างหนักหน่วง และน่าเสียใจ จำเป็นที่จะต้องมีการสอบสวนปัญหา เหล่านี้ ให้เป็นไปตามความยุติธรรมและกำหนดการลงโทษที่เหมาะที่ควร  แต่ ควรตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับพระสงฆ์จำนวนน้อยมาก พระสงฆ์อีกมากมายหลายท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ และอุทิศตนในหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในการอธิษฐานภาวนาและงานอภิบาล เป็นผู้ที่อุทิศตนในหน้าที่สงฆ์และในพันธกิจของท่าน ซึ่งบางครั้งด้วยความเสียสละอย่างมาก แต่ด้วยความรักที่แท้จริงต่อพระเยซูคริสตเจ้า ต่อพระศาสนจักรและต่อประชาชน เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากจนผู้ที่ทนทุกข์ทรมาน ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงมีความภูมิใจในพระสงฆ์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน

ขอ ให้ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เราภูมิใจในการเป็นสงฆ์ในเทววิทยาของพระสงฆ์คาทอลิก และในความหมายพิเศษของกระแสเรียกและพันธกิจของพระสงฆ์ภายในพระศาสนจักร และในสังคมทั้งหลายทั้งปวงนี้ย่อมต้องใช้เวลาเพื่อนำไปศึกษาในช่วงการเข้า เงียบและกิจศรัทธาต่างๆ และรำพึงภาวนาเกี่ยวกับสังฆภาพ การสัมมนาด้านเทววิทยา   เกี่ยวกับภาระหน้าที่ต่างๆ ในพระศาสนจักร มีการค้นคว้าอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปเผยแพร่

การที่พระสันตะปาปาทรงประกาศปีพระสงฆ์ในพระดำรัสของพระองค์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2009 แก่สมณกระทรวงเกี่ยวกับพระสงฆ์ในช่วงการประชุมใหญ่ พระองค์ตรัสว่า ควบคู่ไปกับปีพิเศษนี้ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะ “ให้กำลังใจพระสงฆ์ให้มุ่งแสวงหาความครบครันฝ่ายจิตวิญญาณ และเหนือสิ่งอื่นใด พันธกิจของพระสงฆ์ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้” ด้วย เหตุนี้และเหนือสิ่งอื่นใด ปีนี้จึงควรเป็นปีแห่งการอธิษฐานภาวนา โดยพระสงฆ์    พร้อมกับพระสงฆ์และ  เพื่อพระสงฆ์ เป็นปีแห่งการฟื้นฟูชีวิตของพระสงฆ์ทุกท่าน ตามแนวความคิดนี้พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณควรจะเป็นหัวใจแห่งชีวิตจิตของพระ สงฆ์ ดังนั้นการเฝ้าศีลมหาสนิทเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ และการทำหน้าที่เป็นมารดาฝ่ายจิตวิญญาณของนักบวชหญิงและฆราวาสต่อพระสงฆ์   ดังที่สมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์เสนอแนะมานาน แล้ว ควรจะนำไปขยายความให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะผลิตผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ออกมา

ทั้ง ยังขอให้เป็นปีที่จะมีการกล่าวถึงสถานภาพและการดูแลพระสงฆ์ในด้านวัตถุ ปัจจัย ซึ่งบ้างครั้ง  บางท่าน เจริญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากจนและยากลำบากในหลายแห่งของโลกขอให้เป็น การเฉลิมฉลองทั้งทางด้านศาสนาและโดยทั่วไป   ซึ่งจะนำคาทอลิกในแต่ละท้องที่ให้มาอธิษฐานภาวนา มาฉลองและมาให้เกียรติแก่พระสงฆ์ ในแต่ละวัดการเฉลิมฉลองนับว่าเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจดี    และหล่อเลี้ยงความยินดีเยี่ยงคริสตชน ความยินดีอันสืบเนื่องจากความจริงที่ว่า    พระเจ้าทรงรักเราและทรงร่วมฉลองกับเรา ขอให้เป็นโอกาสให้มีการพัฒนาความเป็นหนึ่งเดียวกัน   และมิตรภาพระหว่างพระสงฆ์กับกลุ่มชนที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล

เรา อาจจะกล่าวถึงมุมมองและการริเริ่มอื่นๆ ได้อีกมาก   ซึ่งจะสามารถช่วยให้ปีพระสงฆ์มีความหมายมากขึ้น ในเรื่องนี้เราก็ควรปล่อยให้เป็นความคิดริเริ่มของแต่ละเขตวัด จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้แต่ละสังฆมณฑลและวัดต่างๆ ได้วางแผนที่จะมีผลที่ดีในปีพิเศษนี้โดยเร็วที่สุด  นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เราเริ่มต้นปีพระสงฆ์ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ในวันที่ 19 มิถุนายน ปีนี้ วันเดียวกับที่พระสันตะปาปาจะทรงเปิดปีพระสงฆ์ที่กรุงโรม   พี่น้องตามวัดต่างๆทั่วโลกได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในการเปิดปีพระสงฆ์ ด้วยการร่วมในพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองอย่างอื่น ผู้ที่สามารถร่วมพิธีเปิดที่กรุงโรมได้ก็ควรจะมา เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับพระสันตะปาปาในการริเริ่มอันน่ายินดีครั้งนี้

พี่ น้องสงฆ์ที่รัก พระเจ้าทรงประทานพระพรแก่กิจการนี้ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นนอน  และพระนางมารีย์พรหมจารี พระราชินีของบรรดาพระสงฆ์จะทรงภาวนาเพื่อท่านแต่ละคนด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: