ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for June 23rd, 2009

ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy

Posted by JinSon on June 23, 2009

ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy

คำนำ : Introduction
บทนำ
สารบัญ : Content
ภาค1 : บทที่1 อภิปรัชญาตะวันตก
ภาค1 : บทที่2 อภิปรัชญาตะวันออก
ภาค1 : บทที่3 ท่าทีของพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีต่ออภิปรัชญา
ภาค2 : บทที่1 ปัญหาเรื่องบ่อเกิดของความรู้
ภาค2 : บทที่2 ปัญหาเรื่องธรรมชาติของความรู้ : สิ่งที่เรา…..
ภาค3 : บทที่1 จริยศาสตร์
ภาค3 : บทที่2 ปรัชญาว่าด้วยคุณค่า สิทธิ และหน้าที่
ภาค3 : บทที่3 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต
ภาค3 : บทที่4 ความหมายและขอบเขตของสุนทรียศาสตร์
ภาค4 : บทที่1 ปรัชญาการเมือง
ภาค4 : บทที่2 ปรัชญาการศึกษา
ภาค4 : บทที่3 ปรัชญาประวัติศาสตร์
ภาค4 : บทที่4 ปรัชญาสังคม
บรรณานุกรม : Reference

download หืังสือ ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) -Epistemology

Posted by JinSon on June 23, 2009

รายวิชา PY234 ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) (Epistemology

ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ญาณวิทยา
บทที่2 : วิวัฒนาการแห่งความรู้ของมนุษย์
บทที่3 : ญาณวิทยาของโสเครตีสและเพลโต
บทที่4 : อะไรคือสิ่งที่เรารู้
บทที่5 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้
บทที่6 : ทฤษฎีอนุมานนิยมหรือทฤษฎีความรู้เชิงวิจารณ์
บทที่7 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ (ต่อ)
บทที่8 : ทฤษฎีความรู้ปลีกย่อยและวิธีการสร้างความรู้
บทที่9 : อวกาศ, กาล, เนื้อสารและความเป็นเหตุและผล…
บทที่10 : ญาณวิทยาของอินเดีย
บทที่11 : ญาณวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา
บรรณานุกรม : Reference

download: ญาณวิทยา

or Epistemology

Posted in ญาณวิทยาn - Epistemology, ปรัชญา | Tagged: , , , , , , , | 1 Comment »