ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

หนังสือปฐมกาล 9-10

Posted by JinSon on June 19, 2009

ระเบียบใหม่ของโลก

9 1พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบรรดาบุตรของเขา ตรัสว่า “จงมีลูกมาก ๆ ทวีจำนวนขึ้นจนเต็มแผ่นดิน 2บรรดาสัตว์ทั้งปวงบนแผ่นดิน บรรดานกในท้องฟ้า บรรดาสิ่งที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน และปลาทั้งสิ้นในทะเลจะกลัวท่าน เรามอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในอำนาจของท่าน” 3สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะเป็นอาหารของท่าน ดังที่เราให้พืชเขียวเป็นอาหารแก่ท่านแล้ว 4แต่ท่านอย่ากินเนื้อที่มีเลือดติดอยู่ เพราะเลือดนั้นคือชีวิต 5ถ้าผู้ใดหลั่งโลหิตของมนุษย์ คือ ปลิดชีวิตของเขา เราจะมาทวงชีวิตของเขาด้วย เราจะลงโทษสัตว์ที่ได้ฆ่ามนุษย์ และจะลงโทษมนุษย์ที่ได้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

6ผู้ใดหลั่งเลือดของเพื่อนมนุษย์

เลือดของเขาจะต้องถูกหลั่งโดยมนุษย์เช่นกัน

เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

ตามภาพลักษณ์ของพระองค์

7จงมีลูกมากและทวีจำนวนขึ้น

จงออกไปทั่วแผ่นดิน และปกครองแผ่นดินเถิด

8พระเจ้าตรัสกับโนอาห์และบรรดาบุตรของเขาว่า 9”ดูซิ บัดนี้เราจะทำพันธสัญญาของเรา กับท่านและกับลูกหลานของท่านในภายหน้า 10และกับบรรดาสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับท่านด้วย คือ นก สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทุกชนิดที่อยู่กับท่าน สัตว์ทุกชนิดที่ออกมาจากเรือ และที่จะมีชีวิตบนแผ่นดิน 11เราจะทำพันธสัญญาของเราไว้กับท่านว่า เราจะไม่ให้น้ำวินาศมาทำลายสรรพสิ่งที่มีชีวิตอีก และน้ำวินาศจะไม่ท่วมทำลายแผ่นดินอีกเลย”

12พระเจ้าตรัสว่า “นี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเวลานี้เรากำลังทำระหว่างเรากับท่าน และกับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่กับท่านสืบไปทุกชั่วอายุ 13เราจะตั้งรุ้งของเราไว้บนเมฆ รุ้งนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดิน 14เมื่อเราจะให้เมฆอยู่เหนือแผ่นดิน และรุ้งจะปรากฏขึ้นบนเมฆ 15เราจะระลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับท่านและกับสรรพสิ่งที่มีชีวิต และน้ำวินาศจะไม่ท่วมทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอีก 16เมื่อรุ้งปรากฏขึ้นบนเมฆ เราจะเห็นและจะระลึกถึงพันธสัญญานิรันดรที่เราได้ทำระหว่างพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนแผ่นดิน คือกับสรรพสิ่งที่มีชีวิตและตายได้”

17พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า “นี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ทำระหว่างเรา กับสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงบนแผ่นดิน”

ค. จากน้ำวินาศถึงอับราฮัม

โนอาห์และบุตร

18บุตรของโนอาห์ที่ออกมาจากเรือคือเชม ฮามและยาเฟท ฮามเป็นบิดาของ คานาอัน 19สามคนนี้เป็นบุตรของโนอาห์ และประชากรทั่วแผ่นดินมีต้นกำเนิดมาจากเขา

20โนอาห์เป็นกสิกร และเป็นคนแรกที่ปลูกสวนองุ่น 21วันหนึ่ง เขาดื่มเหล้าองุ่นและเมา จึงนอนเปลือยกายอยู่ในกระโจม 22ฮาม บิดาของคานาอัน เห็นบิดาของตนเปลือยกายอยู่ จึงไปบอกเรื่องนี้แก่พี่น้องสองคนที่อยู่ข้างนอก 23เชมและยาเฟท จึงไปเอาเสื้อคลุมวางพาดบ่าและเดินถอยหลังไปคลุมร่างเปลือยของบิดา เขาหันหน้าไปทางอื่นตลอดเวลา และไม่ได้มองบิดาที่เปลือยอยู่ 24เมื่อโนอาห์สร่างเมารู้ว่าบุตรคนเล็กได้ทำอะไรกับตน 25จึงพูดว่า

“คานาอันจงถูกสาปแช่ง

เขาจะเป็นทาสต่ำต้อยที่สุด

รับใช้พี่น้องของเขา”

26และเสริมอีกว่า

“ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเชม

ให้คานาอันเป็นทาสของเขา

27ขอพระเจ้าทรงขยายที่ให้ยาเฟท

ให้เขาอาศัยอยู่ในกระโจมของเชม

ให้คานาอันเป็นทาสของเขา”

28หลังจากน้ำวินาศ โนอาห์มีชีวิตอยู่อีกสามร้อยห้าสิบปี 29โนอาห์มีอายุรวมเก้าร้อยห้าสิบปี จึงถึงแก่กรรม

มนุษย์แผ่ขยายทั่วแผ่นดิน

10 1ต่อไปนี้เป็นลำดับเชื้อสายของบรรดาบุตรของโนอาห์ คือเชม ฮามและยาเฟท ทั้งสามมีบุตรสืบมาหลังจากน้ำวินาศ

2ยาเฟทมีบุตรชื่อโกเมอร์ มาโกก มาดาย ยาวาน ทูบัล เมเชคและทิราส 3โกเมอร์มีบุตรชื่ออัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์ 4ยาวานมีบุตรชื่อเอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม โรดานิม 5คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติที่กระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ

คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรของยาเฟท ซึ่งต่างก็มีดินแดน ภาษา เผ่า และชนชาติของตน

6ฮามมีบุตรชื่อคูช อียิปต์ พูต และคานาอัน 7คูชมีบุตรชื่อเสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา ราอามาห์มีบุตรชื่อเชบา และเดดาน

8คูชมีบุตรชื่อนิมโรด ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจปกครองแผ่นดินคนแรก 9เขายังเป็นนายพรานผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์เวห์ จนมีคำพูดว่า “เป็นพรานเก่งกาจ เหมือนนิมโรด เฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์เวห์” 10เมืองสำคัญในอาณาจักรของเขาคือบาเบล เอเรกและอัคคัด ทั้งหมดนี้อยู่ในดินแดนชินาร์ 11จากดินแดนนี้เขาไปยังอัสชูร และสร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์ คาลาห์ 12และเรเสนที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนีนะเวห์และคาลาห์ ซึ่งเป็นนครใหญ่

13อียิปต์มีบุตรชื่อ ลูดิม อานามิน เกหะนิม นัฟทูฮิม 14ปัทรุริม คัสลูซิม และคัฟโทริม ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย

15คานาอันมีบุตรชื่อไซดอน ซึ่งเป็นบุตรคนแรก และเฮท 16แล้วยังเป็นบรรพบุรุษของชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 17ชาวฮีไวต์ ชาวอารคา ชาวสินี 18ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท หลังจากนี้ชาวคานาอันเผ่าต่าง ๆ ได้แผ่ขยายออกไป 19เขตแดนของชาวคานาอันเริ่มตั้งแต่เมืองไซดอนไปทางเมืองเกราร์จนถึงเมืองกาซา และไปทางเมืองโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา

20คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรของฮาม ซึ่งต่างก็มีเผ่าภาษา ดินแดนและชนชาติของตน

21เชมก็มีลูกหลานด้วย เขาเป็นต้นตระกูลของลูกหลานทั้งหลายของเอเบอร์ และเป็นพี่ชายของยาเฟท

22เชมมีบุตรชื่อเอลาม อัสชูร อารปัคชาด ลูด และอารัม 23อารัมมีบุตรชื่ออูส ฮูล เกเธอร์และมัช

24อารปัคชัดมีบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห์มีบุตรชื่อเอเบอร์ 25เอเบอร์มีบุตรสองคน คนแรกชื่อเปเลก เพราะในช่วงเวลานั้นมนุษย์บนแผ่นดินแตกแยกกัน และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน 26โยกทานมีบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27ฮาโดรัม อูซาล ดิคลาห์ 28โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29โอฟีร์ ฮาวิลาห์ โยบับ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน 30ดินแดนของเขาเริ่มจากเมืองเมซาไปจนถึงเทือกเขาเสฟาร์ทางตะวันออก

31คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชม ซึ่งต่างก็มีเผ่าภาษา ดินแดนและชนชาติของตน

32ทั้งหมดนี้เป็นเชื้อสายของบรรดาบุตรของโนอาห์ ตามตระกูล และเชื้อชาติต่าง ๆ จากชนชาติเหล่านี้ ชาติอื่น ๆ กระจายอยู่บนแผ่นดินหลังจากน้ำวินาศ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: