ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

หนังสือปฐมกาล 5

Posted by JinSon on June 19, 2009

บรรพบุรุษก่อนน้ำวินาศ

5 1หนังสือลำดับเชื้อสายของอาดัม

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างเขาให้เหมือนพระเจ้า 2ทรงสร้างเขาเป็นชายและหญิง และเมื่อทรงสร้างแล้ว พระองค์ทรงอวยพรเขา ทรงเรียกเขาว่า “มนุษย์”

3เมื่ออาดัมอายุหนึ่งร้อยสามสิบปี เขามีบุตรเหมือนเขาตามภาพลักษณ์ของตน ตั้งชื่อบุตรว่าเสท 4หลังจากให้กำเนิดเสทแล้ว อาดัมยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 5อาดัมมีอายุรวมเก้าร้อยสามสิบปี จึงถึงแก่กรรม

6เมื่อเสทอายุหนึ่งร้อยห้าปี เขามีบุตรชื่อเอโนช 7หลังจากให้กำเนิดเอโนชแล้ว เสทมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยเจ็ดปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 8เสทมีอายุรวมเก้าร้อยสิบสองปี จึงถึงแก่กรรม

9เมื่อเอโนชอายุเก้าสิบปี เขามีบุตรชื่อเคนัน 10หลังจากให้กำเนิดเคนันแล้วเอโนชยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสิบห้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 11เอโนชมีอายุรวมเก้าร้อยห้าปี จึงถึงแก่กรรม

12เมื่อเคนันอายุเจ็ดสิบปี เขามีบุตรชื่อมาหะลาเลล 13หลังจากให้กำเนิดมาหะลาเลลแล้ว เคนันมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสี่สิบปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 14เคนันมีอายุรวมเก้าร้อยสิบปี จึงถึงแก่กรรม

15เมื่อมาหะลาเลลอายุหกสิบห้าปี เขามีบุตรชื่อยาเรด 16หลังจากให้กำเนิดยาเรดแล้ว มาหะลาเลลยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสามสิบปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 17มาหะลาเลลมีอายุรวมแปดร้อยเก้าสิบห้าปี จึงถึงแก่กรรม

18เมื่อยาเรดอายุหนึ่งร้อยหกสิบสองปี เขามีบุตรชื่อเอโนค 19หลังจากให้กำเนิด เอโนคแล้ว ยาเรดยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 20ยาเรดมีอายุรวมเก้าร้อยหกสิบสองปี จึงถึงแก่กรรม

21เมื่อเอโนคอายุหกสิบห้าปี เขามีบุตรชื่อเมธูเสลาห์ 22เอโนคเดินไปกับพระเจ้า หลังจากให้กำเนิดเมธูเสลาห์แล้ว เอโนคยังมีชีวิต อยู่อีกสามร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 23เอโนคมีอายุรวมสามร้อยหกสิบห้าปี 24เอโนคเดินไปกับพระเจ้า แล้วหายไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป

25เมื่อเมธูเสลาห์อายุหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดปี เขามีบุตรชื่อลาเมค 26หลังจากให้กำเนิดลาเมคแล้วเมธูเสลาห์ยังมีชีวิตอยู่อีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 27เมธูเสลาห์มีอายุรวมได้เก้าร้อยหกสิบเก้าปี จึงถึงแก่กรรม

28เมื่อลาเมคอายุหนึ่งร้อยแปดสิบสองปี เขามีบุตรคนหนึ่ง 29เขาตั้งชื่อบุตรคนนั้นว่าโนอาห์ พูดว่า “บุตรคนนี้จะเป็นผู้ให้กำลังใจเรา ในการตรากตรำทำงานด้วยมือของเราในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ทรงสาปแช่ง” 30หลังจากให้กำเนิดโนอาห์แล้ว ลาเมคยังมีชีวิตอยู่อีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 31ลาเมคมีอายุรวมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปี จึงถึงแก่กรรม

32เมื่อโนอาห์อายุห้าร้อยปี เขามีบุตรชื่อเชม ฮาม และยาเฟท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: