ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

หนังสือปฐมกาล 11- 12

Posted by JinSon on June 19, 2009

หอบาเบล

11 1มนุษย์ทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน ใช้ถ้อยคำเดียวกัน 2เมื่อเขาอพยพมาจากทิศตะวันออก ก็พบที่ราบในแผ่นดินชินาร์ จึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น 3ต่างก็พูดกันว่า “มาเถิด เราจงทำอิฐ เผาให้สุกจนแข็ง” เขาใช้อิฐแทนหิน และใช้ยางมะตอยต่างปูนสอ 4แล้วพูดว่า “มาเถิด เราจงสร้างเมืองและสร้างหอให้ยอดสูงเทียมฟ้า เราจงสร้างชื่อเสียงไว้เพื่อเราจะไม่ต้องกระจัดกระจายกันไปทั่วแผ่นดิน”

5พระยาห์เวห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้น 6พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ดูซิ เขาทุกคนเป็นชนชาติเดียวกัน มีภาษาเดียวกัน นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการงานของเขา บัดนี้ ไม่มีอะไรที่เขาอยากทำแล้วทำไม่ได้ 7มาเถิด เราจงลงไปและทำให้ภาษาของมนุษย์สับสนวุ่นวาย จนเขาไม่เข้าใจกันอีกต่อไป” 8พระยาห์เวห์จึงทรงกระทำให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วแผ่นดิน เขาจึงเลิกสร้างเมือง 9เพราะฉะนั้น เมืองนี้จึงมีชื่อว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระยาห์เวห์ทรงกระทำให้ภาษาทั่วแผ่นดินสับสนวุ่นวาย และที่นั่นพระยาห์เวห์ทรงทำให้มนุษย์กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดิน

บรรดาบรรพบุรุษหลังน้ำวินาศ

10ต่อไปนี้เป็นลำดับเชื้อสายของเชม

เมื่อเชมอายุหนึ่งร้อยปี เขามีบุตรชื่ออารปัคชาดสองปีหลังจากน้ำวินาศ 11หลังจากให้กำเนิดอารปัคชาดแล้ว เชมยังมีชีวิตต่อไปอีกห้าร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

12เมื่ออารปัคชาดอายุสามสิบห้าปี เขามีบุตรชื่อเชลาห์ 13หลังจากให้กำเนิดเชลาห์แล้ว อารปัคชาดยังมีชีวิตต่อไปอีกสี่ร้อยสามปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

14เมื่อเชลาห์อายุสามสิบปี เขามีบุตรชื่อเอเบอร์ 15หลังจากให้กำเนิดเอเบอร์แล้วเชลาห์ยังมีชีวิตต่อไปอีกสี่ร้อยสามปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

16เมื่อเอเบอร์อายุสามสิบสี่ปี เขามีบุตรชื่อเปเลก 17หลังจากให้กำเนิดเปเลกแล้วเอเบอร์ยังมีชีวิตต่อไปอีกสี่ร้อยสามสิบปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

18เมื่อเปเลกอายุสามสิบปี เขามีบุตรชื่อเรอูล 19หลังจากให้กำเนิดเรอูล เปเลกยังมีชีวิตต่อไปอีกสองร้อยเก้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

20เมื่อเรอูลอายุสามสิบสองปี เขามีบุตรชื่อเสรุก 21หลังจากให้กำเนิดเสรุกแล้ว เรอูลยังมีชีวิตต่อไปอีกสองร้อยเจ็ดปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

22เมื่อเสรุกอายุสามสิบปี เขามีบุตรชื่อนาโฮร์ 23หลังจากให้กำเนิดนาโฮร์แล้ว เสรุกยังมีชีวิตต่อไปอีกสองร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

24เมื่อนาโฮร์อายุยี่สิบเก้าปี เขามีบุตรชื่อเทราห์ 25หลังจากให้กำเนิดเทราห์แล้ว นาโฮร์ยังมีชีวิตต่อไปอีกหนึ่งร้อยสิบเก้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน

26เมื่อเทราห์อายุเจ็ดสิบปี เขามีบุตรชื่อ อับราม นาโฮร์ และฮาราน

ลำดับเชื้อสายของเทราห์

27ต่อไปนี้เป็นลำดับเชื้อสายของเทราห์

เทราห์มีบุตรชื่ออับราม นาโฮร์ และฮาราน ฮารานมีบุตรชื่อโลท 28ฮารานถึงแก่กรรมก่อนเทราห์ผู้เป็นบิดาในถิ่นกำเนิดของตน คือที่เมืองเออร์ของชาวเคลเดีย 29ทั้ง อับรามและนาโฮร์ได้แต่งงาน ภรรยาของอับรามชื่อซาราย ภรรยาของนาโฮร์ชื่อมิลคาห์ เป็นบุตรสาวของฮาราน ผู้เป็นบิดาของมิลคาห์และอิสคาห์ 30นางซารายเป็นหมัน และไม่มีบุตร

31เทราห์พาอับราม บุตรของตน พาหลานของตนชื่อโลทซึ่งเป็นบุตรของฮาราน และพานางซารายบุตรสะใภ้ซึ่งเป็นภรรยาของอับรามบุตรของตน ออกจาก เมืองเออร์ของชาวเคลเดีย ไปยังดินแดนคานาอัน แต่เมื่อมาถึงเมืองฮาราน ก็ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น

32เทราห์มีชีวิตอยู่สองร้อยห้าปี และถึงแก่กรรมที่เมืองฮาราน

II: เรื่องราวของอับราฮัม

พระเจ้าทรงเรียกอับราม

12 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่อับรามว่า “จงออกจากแผ่นดินของท่าน จากญาติพี่น้อง จากบ้านของบิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน 2เราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน จะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่น

3เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรท่าน

เราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งท่าน

บรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดิน

จะได้รับพรเพราะท่าน”

4อับรามจึงออกเดินทางตามที่พระยาห์เวห์ตรัส โลทไปกับเขาด้วย อับรามมีอายุเจ็ดสิบห้าปีเมื่อเขาออกจากฮาราน 5อับรามพานางซาราย ภรรยาของตนกับโลท บุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้สะสมไว้ รวมทั้งบรรดาผู้คนที่หามาได้ในเมืองฮาราน ออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอัน

6เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงแผ่นดินคานาอันแล้ว อับรามก็เดินผ่านแผ่นดินนั้นจนถึงต้นโอ๊กของโมเรห์ ที่เชเคม ในเวลานั้นชาวคานาอันยังอยู่ในแผ่นดิน 7พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์แก่อับรามตรัสกับเขาว่า “เราจะให้แผ่นดินนี้แก่ลูกหลานของท่าน” อับรามจึงสร้างพระแท่นบูชาที่นั่นถวายแด่พระยาห์เวห์ผู้สำแดงพระองค์แก่เขา 8แล้วเดินทางต่อไปถึงภูเขาทางตะวันออกของเบธเอล และตั้งกระโจมที่นั่น ให้เบธเอลอยู่ทิศตะวันตก ให้อัยอยู่ทิศตะวันออก และยังได้สร้างพระแท่นบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ที่นั่น แล้วขานพระนามพระยาห์เวห์ 9อับรามย้ายกระโจมเดินทางเป็นระยะ ๆ ไปจนถึงดินแดนเนเกบ

อับรามในประเทศอียิปต์

10เกิดความขาดแคลนอาหารขึ้นในแผ่นดิน อับรามจึงลงไปที่ประเทศอียิปต์เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่น เพราะความขาดแคลนอาหารในแผ่นดินรุนแรงมาก 11ขณะที่กำลังจะเข้าประเทศ อียิปต์ เขาบอกกับนางซารายภรรยาว่า “จงฟังฉัน ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนสวย 12เมื่อชาวอียิปต์เห็นเธอ เขาจะคิดว่า “คนนี้เป็นภรรยาของเขา” แล้วเขาจะฆ่าฉันและไว้ชีวิตของเธอ 13เพราะฉะนั้น จงบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉัน เพื่อเขาจะปฏิบัติต่อฉันอย่างดีเพราะเห็นแก่เธอ และไว้ชีวิตฉันด้วยเพราะเห็นแก่เธอ” 14เมื่ออับรามมาถึงประเทศอียิปต์ ชาวอียิปต์เห็นว่าหญิงผู้นั้นสวยมาก 15เมื่อข้าราชบริพารของกษัตริย์ฟาโรห์เห็นนาง เขากล่าวชมเชยต่อกษัตริย์ฟาโรห์ นำนางเข้าไปในพระราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์ 16เพราะนางซาราย อับรามจึงได้รับการปฏิบัติอย่างดีได้รับพระราชทานฝูงแกะ โค ลาตัวผู้ ลาตัวเมีย ทาสชายหญิง และอูฐ 17แต่พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงกับกษัตริย์ฟาโรห์และพระราชวงศ์เพราะนางซาราย ภรรยาของอับราม 18กษัตริย์ฟาโรห์จึงทรงเรียกอับรามมาเฝ้า ตรัสถามเขาว่า “ทำไมท่านจึงทำกับเราเช่นนี้ ทำไมท่านจึงไม่บอกเราว่า นางเป็นภรรยาของท่าน 19ท่านบอกว่า “นางเป็นน้องสาว เราจึงรับนางมาเป็นภรรยา บัดนี้จงรับภรรยาของท่านคืนแล้วไปเสียเถิด” 20กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสสั่งให้ข้าราชบริพารพาอับรามกับภรรยาและข้าวของทั้งหมดของเขา ออกเดินทางไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: