ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

สรุป

Posted by JinSon on May 16, 2009

สรุป

การสำนึกในบุญคุณและการให้กำลังใจ

ใน ช่วงสุดท้ายของสมณสาสน์หลังการประชุมสมัชชา ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับพระวาจาของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับพระศาสนจักรทั้ง หลายในเอเซีย (ดู วว.1:11) ข้าพเจ้าพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงผลของการประชุมพิเศษของสมัชชาพระสังฆราช เพื่อเอเซีย  บรรดาพี่น้องชาวเอเซียที่รัก ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูของพระศาสนจักรต่อพวกท่านทุกคน ที่พวกท่านได้มีส่วนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้เหตุการณ์อันสำคัญนี้ลุล่วงไปได้สำเร็จ ก่อนอื่นและเหนือสิ่งอื่นใด เราขอสรรเสริญพระเป็นเจ้าสำหรับวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี และความเอื้ออาทรในเรื่องศาสนา ซึ่งมีอยู่มากมายในทวีปอันยิ่งใหญ่นี้ ขอนมัสการสรรเสริญพระเป็นเจ้า สำหรับประชาชนชาวเอเซีย ซึ่งมากด้วยความหลากหลาย แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในการเสาะแสวงหาสันติ และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งใกล้วันครบรอบ 2000 ปี แห่งการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า เราขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกเอเซียเป็นที่ประทับแห่งองค์พระบุตร ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระผู้ไถ่ของโลก ในช่วงที่ทรงเจริญพระชนม์ในโลกนี้

ข้าพเจ้า อดมิได้ที่จะแสดงความขอบคุณต่อบรรดาพระสังฆราชของเอเซีย ที่มีความรักอยากลึกซึ้งต่อพระเยซูคริสตเจ้า ต่อพระศาสนจักรและประชาชนชาวเอเซีย ตลอดจนสักขีพยานแห่งความเป็นหนึ่งเดียว และการอุทิศตนด้วยใจกว้างขวางในการแพร่ธรรม ข้าพเจ้าขอบคุณคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมกันเป็นครอบครัวของพระศาสนจักรในเอเซีย บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และผู้ที่ถวายตนแด่พระเป็นเจ้า บรรดาธรรมทูต ฆราวาส ครอบครัว เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น คนงาน คนจนและผู้ตกทุกข์ได้ยาก บรรดาผู้ที่ถูกเบียดเบียน เพราะความเชื่อที่เขามีต่อพระคริสตเจ้าในเอเซีย พวกเขามีที่พิเศษในส่วนลึกของหัวใจข้าพเจ้า พวกเขาคือเสาหลักที่ซ่อนเร้นของพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าพระองค์เองตรัสคำปลอบโยนนี้แก่เขาว่า “พระอาณาจักรสวรรค์จะเป็นของเขา” (ดู มธ.5:10)

พระ วาจาของพระเยซูเจ้าให้ความมั่นใจแก่พระศาสนจักรในเอเซีย ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะพระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน” (ลก.12:32) บรรดาผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้า ยังเป็นส่วนน้อยในทวีปอันกว้างใหญ่และมีพลเมืองมากที่สุดนี้ แต่แทนที่จะเป็นคนส่วนน้อยที่หวาดกลัว พวกเขากลับมีความเชื่อที่มีชีวิตชีวา เปี่ยมด้วยความหวังและชีวิตจิตใจ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากความรักเท่านั้น พวกเขามีอิทธิพลในวัฒนธรรมและสังคมของเอเซียอย่างถ่อมตนและกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามีอิทธิพลในชีวิตของผู้ยากจนและไร้ที่พึ่ง แม้บุคคลเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมาก จะมิได้มีส่วนในความเชื่อคาทอลิกของเขาก็ตาม แต่พวกเขาก็เป็นแบบอย่างให้แก่คริสตชนทั่วไป ให้มีความร้อนรนในการแบ่งปันสมบัติอันล้นค่าแห่งข่าวดี “ทั้งเมื่อมีโอกาสและไม่มีโอกาส” (2ทธ.4:2) พวกเขาพบกับพลังในพระอานุภาพอันน่าพิศวงขององค์พระจิตเจ้า แม้โดยทั่วไปพระศาสนจักรจะมีจำนวนน้อยในเอเซีย แต่พวกเขาต้องการให้มีความแน่ใจว่า การที่พระศาสนจักรอยู่ในเอเซียนั้น จะเป็นเสมือนเชื้อแป้ง ซึ่งผสมกับแป้งอย่างเงียบๆ และเร้นลับ จนแป้งฟูขึ้นทั้งหมด (ดู มธ.13:33)

ประชาชน ชาวเอเซียต้องการพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ เอเซียกำลังกระหายหาน้ำที่ให้ชีวิต ซึ่งพระเยซูเจ้าเท่านั้นประทานให้ได้ (ดู ยน.4:10-15) ดังนั้นสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้าในเอเซีย จึงไม่ควรหวั่นไหวในการปฏิบัติพันธกิจของที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้า ผู้ได้ทรงสัญญาว่าจะประทับอยู่กับพวกเขาจวบจนวันสิ้นสุดแห่งกาลเวลา (ดู มธ.28:20) ด้วยความไว้วางใจในองค์พระเจ้า ผู้จะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกต้องผิดหวัง พระศาสนจักรในเอเซียจึงพากันจาริกเข้าสู่สหัสวรรษที่สามด้วยความปิติยินดี ความปิติยินดีหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรก็คือ การแบ่งปันพระพรอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับกล่าวคือ ความรักของพระเยซูเจ้าองค์พระผู้ไถ่แก่ประชาชนชาวเอเซียเป็นจำนวนมากมาย ความตั้งใจหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรก็คือ การสืบสานพันธกิจแห่งการรับใช้และความรักของพระองค์ เพื่อให้ชาวเอเซียทั้งหมด “ได้มีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์”  (ดู ยน.10:10)

บทอธิษฐานภาวนาแด่พระมารดาพระคริสตเจ้า

เมื่อ ต้องเผชิญกับพันธกิจอันท้าทายเช่นนี้   เราจึงหันไปยังพระนางมารีย์ผู้ซึ่งบร รดาพระสังฆราชผู้ประชุมสมัชชากล่าวว่า คริสตชนชาวเอเซีย มีความรัก และนับถือพระนางดังเช่นมารดาของพวกเขา  และของพระคริสตเจ้า ทั่วทวีปเอเซียเราจะได้พบกับศาสนสถานและวัดที่อุทิศถวายแด่พระนางมารีย์เป็น จำนวนนับร้อย ในสถานที่เหล่านี้ มิใ ช่เพียงสัตบุรุษคาทอลิกเท่านั้นที่มาชุมนุมกัน แต่ผู้นับถือศาสนาอื่นก็มาร่วมชุมนุมอยู่ด้วย

ข้าพเจ้า ขอถวายพระศาสนจักรในเอเซีย แด่พระนางมารีย์ ผู้เป็นแบบอย่างของ บรรดาสานุศิษย์และดดาราอันสว่างไสวแห่งการประกาศ พระวรสาร ในวาระที่เราก้าวสู่คริสตสหัสวรรษที่สาม ด้วยความมั่นใจว่า พระนางพร้อมเสมอที่จะสดับฟัง ดวงพระทัยของพระนางพร้อมเสมอที่จะรับฟังคำภาวนาของเรา

ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ธิดาแห่งพระเป็นเจ้าผู้สูงสุด

พระมารดาพรหมจารีย์ ขององค์พระผู้ไถ่ และมารดาของพวกลูกทุกคน

โปรดทอดพระเนตรมายังพระศาสนจักรแห่งพระบุตรของพระแม่

ที่ทรงปลูกฝังไว้บนผืนแผ่นดินเอเซีย

โปรดเป็นผู้นำทางและเป็นแบบอย่าง

ในขณะที่พระศาสนจักรสานต่อพระพันธกิจขององค์พระบุตร

คือพันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ในเอเซีย

พระแม่น้อมรับพระกระแสเรียกของพระบิดา

ให้เป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้าด้วยความเต็มใจและอย่างเสรี

โปรดสอนให้ลูกทำใจให้ว่าง ปราศจากทุกสิ่งที่มิใช่เป็นของพระเป็นเจ้า

เพื่อพวกลูกจะได้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าจากเบื้องบน

พระแม่น้อมรำลึกถึงความเร้นลับแห่งน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้

ในความสงัดเงียบแห่งดวงพระทัย

โปรดช่วยลูกในระหว่างการเดินทาง

เพื่อจะได้เห็นเครื่องหมายแห่งพระหัตถ์อันทรงพระอานุภาพของพระเป็นเจ้า

พระแม่รีบไปเยือนเอลีซาเบธ เพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงการรอคอย

โปรดให้ลูกมีจิตตารมณ์แห่งความร้อนรนและการรับใช้เช่นเดียวกัน

ในงานแพร่ธรรมของลูกทั้งหลาย

พระแม่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

โปรดนำลูกให้ประกาศความเชื่อในพระคริสตเจ้าองค์พระผู้ไถ่ ด้วยความปิติยินดี

พระแม่สงสารผู้ขัดสน และเป็นผู้เสนอพระบุตรแทนพวกเขา

โปรดอย่าให้ลูกหวาดกลัว ที่อันที่จะนำโลกไปเสนอแด่พระเยซูเจ้า

และเสนอพระเยซูเจ้าแก่ชาวโลก

พระแม่ยืนอยู่แทบเชิงกางเขน ในขณะทีพระองค์กำลังสิ้นพระชนม์

โปรดประทับอยู่กับลูกในขณะที่ลูกพยายามเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในจิตใจและการรับใช้ทุกคนที่ทนทุกข์ทรมาน

พระแม่ร่วมภาวนากับบรรดาสานุศิษย์ในห้องชั้นบน

โปรดช่วยให้ลูกรอคอยพระจิตเจ้า และดำเนินตามพระองค์

ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำลูกไปในแห่งหนตำบลใด

โปรดพิทักษ์รักษาพระศาสนจักรให้พ้นจากอำนาจทั้งหลายที่มุ่งจะทำลาย

โปรดช่วยให้พระศาสนจักรเป็นภาพสะท้อนอันแท้จริงของพระตรีเอกภาพ

โปรดภาวนาให้ประชาชนทั้งหลายในเอเซีย

ได้มารู้จักพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่แต่พระองค์เดียวของโลก

อาศัยความรักและการรับใช้ของพระศาสนจักร

และให้พวกเขาได้ลิ้มรสความปิติยินดีอันเปี่ยมด้วยพลังแห่งชีวิต

ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาแห่งบรรดาสิ่งสร้างใหม่

และพระมารดาของเอเซีย

โปรดภาวนาเพื่อลูก ผู้เป็นบุตรของพระแม่ บัดนี้ และตลอดไปเทอญ

ให้ไว้ ณ กรุงนิวเดลฮี ในประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน  ค.ศ. 1999 ในปีที่ยี่สิบสองแห่งสมณสมัยของข้าพเจ้า

ชีวิตนักบวชและคณะธรรมทูต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: